Táto meditácia je určená na

  1. vysvetlenie, čo duchovné cvičenia sú;
  2. modlitbu
  3. na prípravu na cestu duchovných cvičení
  4. štúdium Ignácovej charizmy
  5. rozmanité tvorivé ciele

Ako vieš, mojou veľkou túžbou vždy bolo povedať ľuďom o Bohu a Božej milosti, a o Ježišovi... ukrižovanom aj vzkriesenom, aby moji bratia a sestry zakúsili Božiu slobodu. Chcel som priniesť to isté posolstvo, ktoré Cirkev vždy prinášala, a navyše som cítil, že ho dokážem podať novým spôsobom.

Prečo to tak bolo?

Bezprostredne som sa stretol s Bohom, najmä počas mesiacov strávených v Manrese, kde, ako som ti písal v mojej autobiografii, ma Boh osobne učil ako školáka. Áno, ja, Ignác z Loyoly, Inigo, ako mi hovorili, som spoznal Boha... Otca, Syna a Ducha... neznámych a nepreniknuteľných, tajomných a predsa blízkych... vylievajúcich sa na mňa spôsobom, ktorý je nad rámec každej konkrétnej predstavy. Poznal som Boha jasne v takej blízkosti a milosti, že bolo nemožné si ho pomýliť či zameniť. Boh, Boh sám... Poznal som Boha, nie obyčajné  ľudské slová opisujúce Boha. Poznal som boží majestát.

Poznal som Boha, ako by ste vy povedali vo vašom modernom svete – skúsenosťou., aj keď poznanie Boha z tváre do tváre, ako ho poznávam ja teraz, je stále iné... a predsa... akosi rovnaké.

To je milosť... dar... Verím, že Boh... Otec, Syn a Duch... túžia dať ten dar seba samého každému, kto mu túži byť otvorený. Táto milosť, ktorú som prijal počas dní v Manrose, nebolo nič, čo by som pokladal za špeciálne privilégium pre mňa a niekoľkých vyvolených. Preto som zachytil túto skúsenosť v malom návode, ktorý nazývam Duchovné cvičenia.

Dal som tie cvičenia každému, komu sa zdala takáto ponuka duchovnej pomoci prospešná. urobil som t ako laik, predtým než som odišiel študovať teológiu, aby som bol vysvätený. Dával som tieto duchovné cvičenia v presvedčení, že Boh túži komunikovať priamo a osobne s veľkodušným človekom, ktorý sa snaží nájsť Božiu vôľu a je pripravený konať zodpovedne vo svete a zvažovať rozhodnutia.

Po rokoch sa ukázalo, že ak sú ľudia ochotní dať sa dostatočne viesť podľa pokynov duchovných cvičení, časom ...ich vedie Boh osobne. Boh môže a aj komunikuje osobne s ľudskými stvoreniami, ktoré majú otvorené srdcia.

Človek pozná Boha pravdivo, keď sa to stane, a tento človek zakúsi zvrchovanú moc Božej slobody vo vlastnom živote. Toto moje jednoduché a predsa úžasné presvedčenie je kľúčom k mojej spiritualite. Bohužiaľ, po rokoch si ľudia myslia, že moja spiritualita je veľmi prísne metodická. Myslia si to, lebo oddelili vonkajšiu štruktúru a náplň duchovných cvičení od ich vnútornej dynamiky, niekedy mylne interpretujú a zle chápu veľmi jednoduchý prístup, v ktorý som vždy veril.

Urobíme najlepšie, čo môžeme, keď sa iba odovzdáme a otvoríme. Zatiaľ vieme, že iba Duch Svätý nám môže dať, čo hľadáme.

Moja spiritualita by bola zradená, keby sa zúžila na metódy... avšak cvičenia obsahujú veľa metód.

Moja spiritualita by bola zradená, keby neviedla ľudí nevyhnutne k tomu, aby sa vzdali všetkých hmatateľných istôt, vrátane  mojich metód – a tak rástli v dôvere k nepochopiteľnému, kde už viac nie sú žiadne cesty ani metódy, a takto vstúpili do záverečného, obávaného ľudského údelu na konci svojho života.

Pomôcť iným zakúsiť Boha priamo, uvedomiť si, že nepochopiteľné tajomstvo, ktoré nazývame Boh, je blízko... a ... môžeme sa s Bohom rozprávať – to je cieľ duchovných cvičení.

 

Túžiš, aby sa Otec, Syn a Duch Svätý s tebou zdieľali?

Túžiš postaviť svoje životné voľby a rozhodnutia na tomto osobnom zdieľaní a osobnej komunikácii?

Potom rozhodne vstúp veľkodušne do týchto duchovných cvičení.

Ale budeš musieť zaplatiť cenu – cenou je tvoj čas, cenou je tvoja trpezlivosť, cenou je odložiť aspoň na rok hektické zamestnania, doliehajúce rozhodnutia, ktoré budú plytvať tvojou energiou a narušia zameranie na jeden cieľ, až nebudeš schopný vložiť sa do každodenných chvíľ samoty, ktoré moje duchovné cvičenia predpokladajú. Cenou je záväzok modliť sa, každý deň v špeciálnom čase, pravdepodobne v najlepšom čase. Viac modlitby, ak je to možné, a viac sústredenia, než si bol zvyknutý. Cenou je čakanie na Boha, aby ovplyvnil tvoj život, a dôvera, že tak urobí. Cenou je, že budeš musieť zanechať svoje metódy ... a čakať... prinajmenšom, na čas.

Občas budeš cítiť, že si vôbec nemal začínať, a zažiješ v sebe reakcie, na ktoré sa staneš stále citlivejší. Reakcie, ktoré sú vnútorné, niektoré z nich sú duchovné hnutia...

Nepokoj, úzkosť, radosť, bolesť, povznesenie, pokoj, nadšenie, útechu, šťastie, smútok, vyprahnutosť, stratu odvahy, slzy, nádej, osvietenie, pokušenie, strach...

V návode k mojim duchovným cvičeniam som ich v španielčine nazval „agitaciones“ – duchovné hnutia, spôsobené dobrými a zlými duchmi. Moderná psychológia ti nepochybne  vysvetlí inak, kde sa vzali. Mám poznávacie značky, podľa ktorých sa dajú rozpoznať, pomôžu tebe a tvojmu modlitbovému sprievodcovi tieto reakcie pretriediť. Na začiatku príručky, ktorú som napísal pre tvojho duchovného sprievodcu, som uviedol dvadsaťdva rôznych úvodných poznámok alebo komentárov, ktoré sa vzťahujú k celým duchovným cvičeniam. Časom sa stali známe ako anotácie. Tento spôsob, ktorým prijímaš duchovné cvičenia, je podľa poznámky 19, alebo ako ju niektorí z tvojich súčasníkov nazývajú: Duchovné cvičenia v každodennom živote.

Cesta, ktorú hodláš prejsť, ti zaberie niekoľko mesiacov, a budeš si robiť duchovné cvičenia uprostred každodenného života. Keby si touto cestu šiel podľa anotácie 20, robil by si to v ústraní exercičného domu, preč z každodenného života, ďaleko od bežných činností a povinností. Možno si myslíš, že je to lepší spôsob robenia si duchovných cvičení. Považoval som tento spôsob za svoj, obzvlášť v mojej dobe.

Pamätaj, že sme vtedy nemali exercičné domy, a človek, ktorý si robil duchovné cvičenia, trebárs aj v uzavretom prostredí tridsať dní, musel si vziať podnájom v penzióne, preč z domova, a musel chodiť do kostola niekoľkokrát za deň na omšu, večerné bohoslužby a požehnanie, musel chodiť von pre toaletné potreby, na potok si oprať oblečenie, a niekedy pre seba variť a nakupovať.

Bolo oveľa viac rozptýlenia exercitanta 20. anotácie v mojej dobe, než pre exercitanta 20. anotácie dnes vo vašich exercičných domoch.

Ďalší rozdiel v mojich časoch sa týkal kultúry. Spoločnosť nebola tým, čo dnes nazývaš schizofrenickou, freneticky rozbitou, rozdelenou. Existoval jednotnejší pohľad na život.

V posledných sedemdesiatich rokoch si, zdá sa, objavil, čo je to podvedomie, a verím, že si zakúsil tento fenomén - byť oddelený od svojho vedomého ja. Tvoj život v rôznych oblastiach sa javí rozpoltený.

Verejnú a súkromnú oblasť života v mojej dobe sme necítili ako nezlučiteľnú, tak ako vy dnes.

Ani sme nehovorili o posvätnom a svetskom, akoby boli oddelené, ako na ne hľadíte vy.

Ľudia v mojej dobe ľahšie zapájali svoju duchovnú skúsenosť do svetského života.

Preto, keď šli preč na tridsať dní, automatickejšie zažili jednotu svojich zážitkov.

Nie tak dnešní ľudia.

 

Výhodou mojich duchovných cvičení podľa 19. anotácie  je, že sa naučíš zjednotiť zážitok Božieho Ducha so svojím každodenným životom. V nasledujúcich niekoľkých mesiacoch sa ti budú mnohé tvoje činnosti, práca, rodina a oddych, aj keď ich prispôsobíš tejto ceste, zdať prekážkami, ktoré ťa oddeľujú od Boha. Uisťujem ťa, že ak si verný modlitbe v záväznom čase a tomu, to čo sa naučíš na tomto kurze duchovných cvičení bude, že začneš nachádzať Boha vo všetkom. 

To je cieľ cesty duchovných cvičení...

nájsť Boha...

zažiť Boha...

vrátiť lásku láske...

v rozhodnutiach, ktoré robíš.

 

Tvoj duchovný, modlitbový sprievodca je spoločník na tvojej ceste, nie je ani predstavený, ani dozorca, ani sudca. Nemáte vzťah poddaného a nadriadeného, ani otroka a pána, ani vzťah posvätnej poslušnosti.

Je bratom, sestrou - spolupútnik. Je hriešny ako ty. Je osobou, ktorú Boh použije v tomto bode tvojho života ako prostriedok na tvoje vedenie. Dal som jej veľmi špeciálne pokyny, ako má použiť moje duchovné cvičenia, aby nezasahovala a nechala Boha hovoriť s tebou osobne.

Predpokladám teda, že ty a tvoj sprievodca ste spoločníci na ceste, obaja prichádzate s dobrou vôľou a veľkodušne. Váš vzťah bude priateľský a vľúdny.

Z tvojej strany sa žiada, aby si bol verný duchovným cvičeniam na každý deň, a uvažoval nad skúsenosťami, ktoré ti prinesú. Potom, keď sa stretneš so svojím modlitbovým sprievodcom/sprievodkyňou, podelíš sa s ním o to, čo sa udialo, čo si zažil. Vyrozprávaš mu/jej vzostupy a pády... Myšlienky a nahliadnutia... Zápasy, pocit úspechu... a pocit zlyhania a bezmocnosti...

Tým, že ťa bude počúvať, bude schopný/á ťa viesť a pomôcť ti napredovať na tvojej ceste. Jeho/jej prvou úlohou bude pomôcť ti odstrániť bariéry, ktoré bránia Bohu stretnúť sa s tebou osobne. Môže to zabrať veľa času, ale môže sa to odohrať aj veľmi rýchlo; bude to zahŕňať učenie, vysvetľovanie, dialóg a možno aj nejaké experimentovanie.

Každopádne, keď raz dovolíš Bohu byť s tebou osobne, keď budeš dosť slobodný, aby si umožnil tajomstvu Boha dotknúť sa tvojho tajomstva, tvoj/a sprevádzajúci/a prejde k druhej úlohe.

Druhá úloha  je  pasívnejšia,

- sedieť bokom, ale byť pozorný/á, zatiaľ čo teba vedie Boh.

Opísal som to v 15. anotácii:

... je lepšie, keď Stvoriteľ a Pán komunikuje priamo s tým, kto si robí duchovné cvičenia, kto sa snaží objaviť Božie túžby,

keď ho Boh  roznieti svojou láskou a velebou a podnieti ho slúžiť mu lepšie v budúcnosti. Preto, stojac v strede ako rovnováha, vedúci duchovných cvičení dovolí nášmu Stvoriteľovi, Bohu jednať bezprostredne s vedeným a jemu  bezprostredne s Bohom.

Pomôže ti vyhnúť sa dvom prehnaným tvrdeniam...

Prvé je, že Boh nie je schopný komunikovať priamo s tebou, a že ty nikdy nemôžeš zažiť blízkosť Boha.

Proti tomuto ťa naučí brať vážne, čo sa odohráva v tvojom srdci.

Druhé prehnané tvrdenie sa šíri v tvojej dobe...

Šíri sa, pretože tvoja spoločnosť, tak ako moja, prechádza premenou.

 

Môžeš mať pokušenie hľadať čierne a biele istoty, ktoré nie sú Bohom.

Toto zveličenie hlása, že každý dobrý pocit, ktorý máš, je priamou skúsenosťou Boha.

Proti tomuto ti pomôže, keď budeš viac naladený na to, čo je pravdivejšie v tvojom srdci.

Často, prostredníctvom jedného alebo druhého pokušenia sa bude nepriateľ našej ľudskej prirodzenosti pokúšať mariť dobrú prácu, ktorú Boh túži v tebe vykonať, lákavo a vytrvalo, pokúšajúc sa znevažovať  tvoje pokusy byť otvorený Božej iniciatíve.

 

V čo dúfam?

Dúfam, že týždeň za týždňom, pomaly a postupne, urobíš stále väčšie pokroky v schopnosti a zručnosti vstúpiť do Božieho tajomstva. Potom môžeš zakúsiť Božiu lásku spôsobom, ako som ju dokázal zažiť ja.

Mám nádej, že budeš rásť v duchovnej slobode a v jednote, v láske...

hlbšej láske k Ježišovi Kristovi, môjmu vzkriesenému Pánovi a Kráľovi.

S celým spoločenstvom svätých sa za teba prihováram, aby si v istej chvíli života bol zasiahnutý Božou mocou tak, že všetky túžby tvojho srdca, a skutky a rozhodnutia plynúce z týchto túžob, sa obrátia k Bohu, ktorý je nám viac než Otec a Matka dohromady, a k jeho chvále a službe.

 

Modlíme sa, aby si rástol vo vedomí nepretržitej Božej prítomnosti v tvojich každodenných skúsenostiach a aby si objavoval túto prítomnosť v súkromnom i verejnom svete, v ktorom žiješ.

Potom, neskôr, životom viery a meditovaním nad Božím slovom budeš schopný nájsť Boha vždy a všade, hľadať Božiu vôľu v každej udalosti a vidieť Ježiša vo všetkých ľuďoch a v ich úsilí o oslobodenie; budeš vedieť robiť dobré súdy a správne rozhodnutia vo všetkom, čo robíš, a vo všetkom, čím si.

Končím s dvomi vyhláseniami, ktoré budeš počuť znovu v posledných týždňoch  duchovných cvičení.

 

Prvé je, že láska sa prejavuje v skutkoch, nie iba v slovách...

Božia láska, vyliata do tvojho srdca, ťa pohne k tvojim bratom a sestrám.

Druhé je, že láska spočíva vo vzájomnom zdieľaní dvoch, ktorých spája. 

Ten, kto miluje, dáva všetko, čo má, svojmu milovanému, všetko s ním zdieľa a naopak.

Na ceste duchovných cvičení si ty milovaný a Boh je ten, kto miluje.

Otec, Syn a Duch Svätý túžia s tebou zdieľať všetko, čo majú... dokonca svoje  intímne spoločenstvo.

Dúfaj, že skrze silu Ježišovej lásky prúdiacej do tvojho srdca budeš schopný zdieľať všetko, čo máš, s nimi.

 

List je písaný v mene Ignáca z Loyoly tomu, kto chce ísť cestou duchovných cvičení podľa anotácie 19 DC.

Prosím, všimnite si, toto je kópia 21. kapitoly z Johny Veltriho SJ, Inštrukcie 2. diel, časť B