advent

24. 12. 2020 - štvrtok po 4. adventnej nedeli

Prichádza, aby celý hriechom zranený svet objal a ponoril hlboko do svojho milosrdenstva. Prichádza, aby nám ukázal, čo je to odpustenie. Učí nás odpúšťať a dáva nám moc odpúšťať. Odpustenie je moc prinášajúca život nám i našim vzťahom.

Otvor mu dnes a dovoľ vstúpiť Milosrdenstvu do tvojho domu i srdca.

 

23. 12. 2020 - streda po 4. adventnej nedeli

Božie ruky sú tie najistejšie a najbezpečnejšie ruky, do ktorých môžeme všetko zveriť. Sú stále pripravené kedykoľvek nás zachytiť, zdvihnúť a podoprieť, viesť a chrániť, pohladiť a objať...

Pánova ruka je aj s tebou, vždy pripravená a otvorená pre teba. Nájdi si chvíľu ticha a pokús sa precítiť nežné objatie Božích rúk.

 

22. 12. 2020 - utorok po 4. adventnej nedeli

Božia pamäť nie je plná našich hriechov a zlyhaní, ale plná milosrdenstva. Dôkazom toho je aj to, že posiela svojho Syna, aby nás zachránil. Otvára svoju náruč a čaká nás, ako sľúbil.

Odovzdaj dnes milosrdnému Bohu všetky svoje hriechy a zlyhania, ktoré nosíš v pamäti, aj zlyhania druhých. Otvor svoju myseľ  i srdce milosrdenstvu a odpusteniu.

 

21. 12. 2020 - pondelok po 4. adventnej nedeli

Boh požehnal Máriu ako ženu jedinečným poslaním Božej i našej Matky. Priniesla nám to najväčšie požehnanie – toho, ktorý nás oslobodí od hriechov. Na každom z nás spočíva Božie požehnanie, aby sme boli požehnaním pre iných.

Vnímaš Božie požehnanie vo svojom živote? Maj dnes pozorné a vnímavé srdce na požehnania dnešného dňa. Teš sa z nich a ďakuj za ne.

 

20. 12. 2020 - 4. adventná nedeľa

Mária prijala Božiu ponuku pre svoj život, hoci jej nerozumela. Ako jeho služobnica sa mu s dôverou úplne odovzdala. Jej „áno“ Bohu má dosah aj na naše životy.

Neboj sa odovzdať seba a svoj život s dôverou do Božích rúk ako Mária. Aj tvoje „áno“ Bohu bude mať dosah na životy iných.

19. 12. 2020 - sobota po 3. adventnej nedeli

Ani jedna naša modlitba nepadá do prázdna. Je počutá, vypočutá a nás zvnútra premieňa, hoci vonkajšie okolnosti ostávajú nezmenené. Keď niečo v modlitbe odovzdávame zo svojich rúk do Božích, dovoľujeme mu, aby bol on Pánom situácie.

Neboj sa do každej modlitby vložiť s dôverou a odovzdanosťou. Keď sa otvoríš Božím možnostiam, nebudeš sklamaný, že ťa nevypočul, ale spoznáš  ho ako Boha prekvapení.

 

18. 12. 2020 - piatok po 3. adventnej nedeli

Náš Boh je ustavičná Blízkosť. Od momentu stvorenia je Boh s nami a v pláne spásy medzi nami ako jeden z nás. Ide ešte bližšie. Jeho tajomná blízkosť nás bytostne preniká, keď ho prijímame v Eucharistii. Je Boh v nás.

Prijmi dnes Krista v Eucharistii s vďačnosťou za tajomstvo zjednotenia sa Boha s človekom.
 

17. 12. 2020 - štvrtok po 3. adventnej nedeli

Mária je bránou, cez ktorú vstúpil Boh, aby bol s nami a ako jeden z nás.  Stal sa blízkym, dotknuteľným, viditeľným... Boh, ktorý má tvár a meno.  Navždy sa hlboko spojil s človekom a so všetkým, čo je ľudské.

Hľadaj dnes Kristovu tvár v každom človeku, ktorého stretneš. Dovoľ, aby Kristus zjavil svoju tvár iným cez teba.

 

16. 12. 2020 - streda po 3. adventnej nedeli

Naša chudoba je bohatstvom, ktoré priťahuje Boha a zároveň nás otvára a robí schopnými prijať poklady jeho kráľovstva – milosť, milosrdenstvo, slobodu, pokoj, radosť,...večný život.

Všímaj si dnes chudobných okolo seba. Chudobným na radosť daruj svoj úsmev, chudobným na pokoj vľúdne slová, chudobným na lásku venuj láskavý pohľad, chudobným... Vo svojej chudobe i chudobe druhých čakaj Pána. Určite príde, ako sľúbil.

 

15. 12. 2020 - utorok po 3. adventnej nedeli

Vstupenkou do Božieho kráľovstva nie je pyšná bezhriešnosť a nadutá dokonalosť. Ježiš prišiel volať hriešnikov. S naším hriechom si poradil. Na kríži. Iba človek vedomý si svojej hriešnosti  a potreby obrátenia dokáže zachytiť  jeho volanie. Vychádza z hĺbky a vrúcnosti Otcovho milosrdného srdca.

Neboj sa prijať seba vo svojej hriešnosti a slabosti. Kristus ťa bezpodmienečne prijíma  aj s tvojou hriešnosťou. Jeho prísľub je aktuálny aj pre teba: „Ešte dnes budeš so mnou v raji.“

 

14. 12. 2020 - pondelok po 3. adventnej nedeli

Každý z nás môže nielen počuť či čítať o moci Kristových skutkov, ale ju aj vidieť a zažiť jej pôsobenie vo svojom živote, v sebe. Moc jeho milujúceho pohľadu, ktorý očisťuje, moc jeho slova, ktorým sa prihovára duši a premieňa ju, i silu jeho nežného dotyku, ktorý uzdravuje.

Buď dnes pozorný/á na pôsobenie moci Kristovej lásky v tebe i okolo teba. Táto sila lásky nech aj teba pohýna konať dobro.

13. 12. 2020 -  3. adventná nedeľa

Ján Krstiteľ bol poslaný vydávať svedectvo o Kristovi, ktorý príde.
Naším poslaním je svedčiť o Kristovi, ktorý prišiel, zostal s nami a žije v nás.
Dnešný svet potrebuje ľudí, ktorí nechávajú svetlo Krista prúdiť cez seba na iných.

Rozvíjaj v sebe pozitívne myšlienky o druhých a neváhaj ich aj vysloviť; nešetri pochvalou a slovami ocenenia. Budeš tak vydávať svedectvo o svetle v ľuďoch okolo teba.
 

12. 12. 2020 - sobota po 2. adventnej nedeli

Boh neopúšťa človeka, ani keď hreší, a je mu blízko, aj keď trpí. V Kristovi berie na seba aj náš údel, utrpeniu dáva vykupujúcu hodnotu a završuje ho víťazstvom zmŕtvychvstania.

Skús dnes každú ťažkú chvíľu dňa prežiť s vedomím, že ON je s tebou. Každú bolesť pripoj k jeho utrpeniu. Staneš sa spolupracovníkom na vykúpení.

 

11. 12. 2020 - piatok po 2. adventnej nedeli

Ježiš nám ponúka svoje priateľstvo práve preto, že sme hriešni. Iba v priateľstve s ním sa nám otvára cesta k obráteniu a premene srdca. Len on je nádej hriešnikov na nový začiatok, pretože daruje bezpodmienečné prijatie a odpustenie.

Ak si uvedomuješ, že si hriešnik, nezabúdaj, že si Ježišovým priateľom a on tvojím. Urob dnes niečo, čo posilní tvoje priateľstvo s ním.

 

10. 12. 2020 - štvrtok po 2. adventnej nedeli

Veľkosť Jána Krstiteľa nespočívala v dosiahnutom úspechu, ani vo veľkých činoch, či v sláve u ľudí. Veľkosť mu dal ten, ktorého príchod ohlasoval  a na ktorého ukazoval. Kritériá veľkosti v Božom kráľovstve sú iné ako naše.

Kristus, ktorého prijímaš v Eucharistii i v ľuďoch okolo teba, ti dáva veľkosť, akú majú maličkí v Božom kráľovstve. Popros ho, aby ťa urobil svojím svedkom a šíriteľom svojho kráľovstva lásky a pokoja.

9. 12. 2020 - streda po 2. adventnej nedeli

Hluk okolo i vo vnútri nás zahlcuje a vyčerpáva. (Z)vedení pýchou siahame na dno svojich síl a preťažení padáme.
Hluk a nánosy pýchy sú záťažou pre dušu. Ježiš nás necháva nahliadnuť do jeho Srdca a ponúka cestu tichosti a pokory k uľahčeniu duše.

Dopraj si dnes aspoň na chvíľu luxus ticha, či už krátkou prechádzkou v prírode, alebo v súkromí svojej izby a pokús sa aj vnútorne stíšiť. Pozvi do svojho ticha Krista, ktorý ťa pozýva spočinúť v tichu jeho Srdca.

8. 12. 2020 - utorok po 2. adventnej nedeli

Máriina odpoveď vyšla z jej načúvajúceho srdca a ochoty dať sa k dispozícii Božiemu plánu, hoci mu sama dobre nerozumela. Jej život bol uskutočnením Božích túžob a snov.

Aj ty si dôležitý pre Boha v pláne spásy – tvojej i tvojich blížnych. Popros dnes Máriu, aby ti vyprosila milosť veľkodušne povedať: „Pane, nech sa mi stane všetko, po čom túžiš pre mňa a môj život!“

7. 12. 2020 - pondelok po 2. adventnej nedeli

 

Najoslobodzujúcejší výrok  Božích úst  adresovaný človeku  - tebe, mne. Najsilnejší  prejav všemohúcnosti  Božej lásky voči nám. Ako keď do tmy na počiatku zaznelo: „Buď svetlo!“ A stalo sa. Nikdy ho neprestane opakovať a konať.

Dovoľ Bohu, aby aj v tebe uskutočňoval zázrak odpustenia. Dopraj si čas na dobrú prípravu na sviatosť zmierenia a na jej prijatie. Prežiješ skutočnú radosť a zväčšíš radosť, ktorá je v nebi nad každým, kto robí pokánie.

6. 12. 2020 - 2. adventná nedeľa

Poslom, ktorý otvára a pripravuje Pánovi cestu k nám, je túžba. Božou túžbou si ty. Môžeš prísť k nemu a on k tebe po ceste tvojich túžob.

Nájdi si dnes chvíľu času, vnímaj a pomenuj svoje túžby v rozhovore s ním. Možno v sebe zachytíš aj jeho túžbu po tebe.

5. 12. 2020 - sobota po 1. adventnej nedeli

Súcit Ježiša nie je iba prchavou emóciou, ale trvalým postojom ku každej ľudskej bytosti, k celému stvoreniu, zranenému hriechom. Prichádza, aby sa nás ujal ako pastier, ktorý položí život za svoje ovce.

Nájdi si dnes chvíľku s Bohom a popros ho, aby ti dal milosť precítiť jeho súcit voči tebe, keď si slabý a padáš do hriechu. Naučí ťa aj pravému súcitu voči iným v ich slabosti.

 

4. 12. 2020 - piatok po 1. adventnej nedeli

Neschopnosť vidieť mužom nezabránila ísť za Ježišom a prísť celkom blízko k nemu.
V čom im slepota bránila, to im umožnila túžba a viera. Ich viera mala radikálny dopad na ich život. Oči sa im otvorili...

Choď  aj ty za Ježišom s tým, čo ťa najviac vnútorne obmedzuje a bráni ti slobodne žiť. Tvoja viera a jeho dotyk ti otvoria cestu k slobode.

Človek môže byť obmedzený slepotou, fyzickou či duchovnou, ale dokáže neobmedzene veriť a vo svojej bezmocnosti sa celou bytosťou upnúť na Boha. To, v čo hlboko v srdci veríme, je odrazom Božej túžby v nás.

 

3. 12. 2020 - štvrtok po 1. adventnej nedeli

Ježiš určuje zásadný rozdiel, či používame Boha a jeho meno len ako nálepku vlastných záujmov, alebo sme my nástrojom  v jeho rukách a on koná svoje dielo cez nás. Viac ako naše výkony potrebuje naše veľkodušné odovzdanie sa pre jeho plány.

Preži dnešný deň s túžbou, aby Pán uskutočňoval svoje plány v tebe i cez teba.

2. 12. 2020 - streda po 1. adventnej nedeli

Ježiš priťahuje utrápených, mrzákov, chorých na tele či na duchu.
A oni priťahujú jeho. Stačí pohľad, slovo, dotyk a nastáva radikálna premena.
Stony chorých striedajú výkriky úžasu uzdravených a velebenie Boha.
Uskutočňuje sa spása.

Čo v tvojom živote potrebuje premenu? Maj odvahu prísť k NEMU a všetko mu odovzdaj.
Neodídeš bez toho, aby si žasol a velebil Boha.

1. 12. 2020 - utorok po 1. adventnej nedeli

Otec odovzdal svojmu Synovi všetko. Pre nás. Aby sme spoznali jeho  tvár lásky a milosrdenstva.
Ježiš sa stal pre maličkých otvorenou cestou priamo do srdca Boha. Maličkí sme my všetci, čo potrebujeme Boha.

Otec odovzdal Synovi aj teba a ponúka ti všetko.
Aký je tvoj Boh, v ktorého veríš? 
Popros ho, aby ti dal spoznať  svoju pravú tvár.

30. 11. 2020 - pondelok po 1. adventnej nedeli

Kristus vstupuje do našich životov, plánov i námah pri ich uskutočňovaní  a jemne pozýva. Ponúka nový projekt pre život, novú kvalitu prežívania každodennosti a zmysel. Nerobí výberové konanie. Stačí pozvanie prijať, zveriť mu seba i svoj život  a dovoliť mu konať.
 
Nájdi si chvíľku ticha a načúvaj svojmu vnútru. Aké túžby, potreby sa v tebe ozývajú?  Aj cez ne môže  prichádzať Božie pozvanie. Vstúp s NÍM do dialógu. Akú odpoveď v tebe vzbudzuje?
 

29. 11. 2020 - 1. adventná nedeľa

Boh chce prísť k tebe ako do svojho domu.

Jeho príchod môže byť stretnutím dvoch očakávaní – tvojho a Božieho.

Povedz mu dnes o tvojom čakaní.