Sviatok Všetkých svätých
1.11.2020

 

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“

                                                                                                                                  Mt 5, 1-11a

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Nájdem si tiché miesto na modlitbu, zaujmem vhodnú polohu a nechám si čas, aby som sa stíšil/a aj vo vnútri. Uvedomím si prítomnosť môjho Pána, ktorý túži po mojom šťastí a chce ma aj dnes učiť postojom, ktoré ma k nemu privedú.
  • Poprosím o svetlo Ducha Svätého a o dar načúvania a porozumenia Božiemu slovu a aby som si stále viac osvojoval/a myslenie, cítenie a konanie Krista.
  • V predstave sa v duchu prenesiem na vysoký vrch, vidím Ježiša, ako sa pozerá na zástupy, vystupuje na vrch, obklopia ho učeníci a on začína učiť. S túžbou počuť Ježišove slová pristúpim aj ja do jeho blízkosti a pozorne načúvam jeho slovám o tom, kto je naozaj šťastný. Ako na mňa a vo mne pôsobia?
  • Ježiš hovorí o šťastí v situáciách, ktoré sú paradoxne veľmi vzdialené od šťastia. Je to šťastie, ktoré môže človek zakúsiť uprostred najťažších okolností života iba v Bohu. Ježiš ponúka toto šťastie aj mne v mojich náročných okolnostiach.
  • Ako by zneli Ježišove blahoslavenstvá pre mňa osobne do náročných udalostí, ktoré som prežila alebo teraz prežívam? Načúvam mu a môžem si svoje blahoslavenstvá aj napísať. Vstúpim do osobného rozhovoru s Ježišom.
  • Vďaka ti, Pane, za šťastie, že v akomkoľvek nedostatku, ktorý v živote zakúšam, si môžem vždy nanovo uvedomiť, že ťa potrebujem, a s radostnou dôverou dieťaťa prežívať slobodu závislosti na tebe, na tvojej láske a milosti.

 

„Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič neľaká, všetko sa pomíňa,
Boh sa nemení. Trpezlivosť dosiahne všetko. Kto má Boha, tomu nič nechýba.
Boh sám stačí.“

(sv. Terézia od Ježiša)