15. nedeľa v období cez rok

12.7.2020

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu.

Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich.

Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli.

Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich.

Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.

Kto má uši, nech počúva!“

Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“

On im odpovedal: „Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.

Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: ‚Budete počúvať, a nepochopíte, budete hľadieť, a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa aby som ich nemohol uzdraviť.‘

Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.

Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi: Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty.

U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne.

U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku.

A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.“

Mt 13, 1-23

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Pane zošli svojho Ducha Svätého, aby som ti vedel/-a načúvať...
    Daj prosím, aby slovo, ktoré vychádza z tvojich úst, nevrátilo sa k tebe naprázdno, ale vykonalo všetko, čo chceš a vydarilo sa jeho poslanie vo mne, v mojom živote a prinieslo mnohonásobnú  úrodu (porov. Iz 55,11).
  • Ježiš rozpráva podobenstvo o rozsievačovi a po vymenovaní, do akej pôdy môže semeno padnúť, povie vetu: „Kto má uši, nech počúva“ (Mt 13, 9).
  • Kde všade a cez koho, cez čo, ku mne Boh hovorí?
  • Počúvam ho alebo som možno niekedy vypočul/-a, čo mi hovorí, ale nekonal/-a podľa jeho slova?
  • Pripomeniem si situáciu, keď som bol/-a otvorený/-á na Boží hlas a  jeho slovo...
  • Rezonuje v mojom srdci niektoré z Ježišových slov, ktoré ma prekvapilo, vyrušilo a možno zostalo bez mojej kladnej odpovede?
  • Ďakujem ti, Pane Ježišu, za každé tvoje slovo, ktoré v mojom živote prinieslo úrodu, z ktorého si sa mohol tešiť ty, ľudia okolo mňa a tiež aj ja sám/-a.