11. nedeľa v Období cez rok 

14. 6. 2020

Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“

Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.

A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.

Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela!

Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘

Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“

Mt 9, 36 – 10, 8

 

Impulz na modlitbu

  • Stíšim sa, uvedomím si svoju i Božiu prítomnosť a poprosím Ducha Svätého o svetlo, otvorenosť a vnímavosť na Pána a jeho slovo.
  • Pozorne, pomaly si prečítam evanjelium. Akú ozvenu vo mne vyvoláva? Čo sa ma najviac dotýka?
  • Poprosím Pána o to, čo túžim od neho dostať v tejto modlitbe, napr. pocítiť jeho súcit a stať sa jeho spolupracovníkom na žatve.
  • Predstavím si Ježiša s učeníkmi, ako pozerajú na zástupy zmorených a sklesnutých ľudí. Kde v tejto scéne je moje miesto? Som tam ako pozorovateľ alebo stojím pri Ježišovi medzi učeníkmi či v zástupe ľudí? Kto všetko sú tí ľudia v zástupe?
  • Zameriam svoju pozornosť na Ježiša, ako pri pohľade na nešťastie a trápenie ľudí cíti súcit. Čo cítim ja?

Nechám jeho súcitný pohľad na seba pôsobiť. Čo vo mne spôsobuje?  Ako mnou hýbe?

  • Keď cítim, že môžem ísť ďalej, nechám v sebe zaznieť Ježišove slová o žatve a potrebe robotníkov. Pozorujem, ako Ježiš po mene volá svojich učeníkov, dáva im moc a posiela ich ako svojich spolupracovníkov.
  • Aj mňa ako kresťana/ku volá Ježiš po mene, dáva mi všetko, čo potrebujem, aby som mohol/a plniť poslanie jeho učeníka/čky tam, kde som. Chcem spolupracovať s Ježišom na šírení nádeje a útechy, že všetci máme Pastiera?  Aké mám možnosti už dnes to realizovať?
  • Porozprávam sa s Ježišom o tom, čo sa vo mne pri modlitbe udialo. Môžem mu ponúknuť svoju ochotu, seba, aby ma poslal tam, kde chce cezo mňa šíriť radostnú zvesť o spáse.