19. 6. 2020 
16. nedeľa v Období cez rok

Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel.

Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: ‚Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ?‘

On im vravel: ‚To urobil nepriateľ.‘

Sluhovia mu povedali: ‚Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?‘

On odpovedal: ‚Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.‘“

Predniesol im ešte iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch.“

Ďalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“

Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.“

Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli.“

On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli.

Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca.

Kto má uši, nech počúva!“ 
Mt 13, 24-43

 

Impulz na modlitbu

  • Postavím sa pred Pána s túžbou načúvať jeho slovu a nechať sa ním pretvárať. Poprosím Ducha Svätého, aby mi pomohol otvoriť sa, započuť a dať odpoveď.
  • Predstavím si Ježiša, ako rozpráva učeníkom a zástupom podobenstvá o Božom kráľovstve. Nájdem si miesto v Ježišovej blízkosti a pozorne sa započúvam do jeho slov – pomaly a sústredene si prečítam evanjelium aj viackrát a sledujem, ako vo mne rezonuje. Načúvam.
  • Ak ma nejaké slovo či veta silnejšie zachytili, ostanem sa zaoberať nimi, idem do hĺbky.
  • V podobenstve o kúkoli a pšenici ma Ježiš pozýva prijať realitu prítomnosti zla, a nemať za cieľ odstrániť ho a zničiť, lebo to prináša ešte väčšie ohrozenie dobra. So zlom si poradí on. Ako reagujem na zlo okolo seba i v sebe? Do čoho vkladám viac energie – do rozvíjania dobra alebo do odstraňovania zla?
  • Uvedomujem si, že som Pánovým dobrým semenom, ktoré zasial na roli sveta? Smiem rásť napriek prítomnosti parazitujúceho zla a byť „pšenicou“. V čom dnes túžim rásť? Aké dobro v sebe a okolo seba chcem rozvíjať?
  • Zotrvám o tom v rozhovore s Ježišom.