Utorok po 2. veľkonočnej nedeli: 21. 4. 2020

Ježiš povedal Nikodémovi: „Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“ Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa to môže stať?“ Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských? Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“

Jn 3, 7b-15

Impulzy na meditáciu

Dnes v predstave opäť prichádzam na miesto nočného stretnutia Nikodéma s Ježišom, aby sa stalo aj mojím miestom stretnutia s Pánom. Nájdem si tam svoje miesto buď ako nestranný pozorovateľ, alebo sa stotožním s postavou Nikodéma, alebo sa k nim pridám a zúčastním sa ich dialógu ako tretia osoba.

Sústredím svoju pozornosť na Ježiša, tak ako ju on v tejto chvíli zameriava na mňa, a pozorne počúvam, ako hovorí o nutnosti narodiť sa z vody a z Ducha: „Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“

  • Čo vo mne tieto slová vyvolávajú? Ako im rozumiem?
  • Uvedomujem si, že ako pokrstený/á patrím k tým, ktorí sú zrodení z vody a z Ducha?
  • Ako prežívam skutočnosť, že v ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi mám večný život?
  • Čo to pre mňa znamená?  Ako o tom svedčím? Ako chcem svedčiť?

Môžem vstúpiť do dialógu aj s Nikodémom a poviem mu, ako rozumiem Ježišovým slovám dnes. Čo mi odpovie?

Nakoniec poďakujem Ježišovi za znovuzrodenie skrze milosť vykúpenia.