Štvrtok po 6. veľkonočnej nedeli: 21. 5. 2020

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Mt 28, 16-20

 

Impulzy na meditáciu

  • Vystúpim aj ja na vrch a predstavím si Ježiša, ktorý trávi posledné chvíle so svojimi učeníkmi. Vnímam atmosféru a počúvam Ježišove slová.
  • Čo by som sa chcel/a opýtať Pána? Na aké otázky v terajšej mojej situácii hľadám odpovede?
  • „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Kde v mojom živote cítim a prežívam Pánovu blízkosť?
  • Zostanem chvíľu v prítomnosti nanebovstupujúceho Pána.