34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa
8.11.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.

Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘

Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘

Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘

Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘

Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘

A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

Mt 25, 31-46

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta“ (Mt 25, 34).
  • Som pozvaný/á do spoločenstva Boha – Kráľa, ktorý pre mňa pripravil miesto vo svojom kráľovstve od samého začiatku sveta a ktorý toto miesto pre mňa vybojoval za cenu vlastného života.
  • Stíšim sa a s prosbou o svetlo Ducha Svätého začnem moju dnešnú meditáciu.
  • Predstavím si môjho Kráľa a jeho kráľovstvo i seba samého/samú pred mojím Kráľom.
  • Počúvam, čo mi hovorí: „Je mojou vôľou získať celý svet, zlo premáhať dobrom, nenávisti zabrániť láskou, zvíťaziť nad silami smrti, ktoré sú prekážkou živého spoločenstva medzi Bohom a človekom. Kto sa chce ku mne v tejto úlohe pripojiť, musí byť pripravený so mnou pracovať, pritom, keď ma bude nasledovať v boji a v utrpení, bude mať podiel aj na mojej sláve – Glórii“ (David L. Fleming SJ, Duchovné cvičenia sv. Ignáca z Loyoly bod 95, moderný výklad).

Môj Kráľ a môj Boh, chcem sa od teba učiť nasadeniu sa v službe, neprehliadať ľudí s ich potrebami a neprehliadať teba v nich.