Štvrtok po druhej veľkonočnej nedeli: 23. 4. 2020

Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo. Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery. Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko. Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.

Jn 3, 31-36

 

Impulzy na meditáciu

Aj dnes chcem načúvať Ježišovým slovám. Pozorne a vnímavo si opakovane prečítam text dnešného evanjelia a snažím sa zachytiť jeho ozvenu v mojom srdci.

Ježiš povedal o vzťahu Otca k nemu: „Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko.“
Čo by som povedal/a ja o vzťahu Boha ku mne? Ako zažívam Boha?

Otec dáva v plnosti, neodmeriava. Má všetko a dáva všetko. Miluje Syna a Syn o tom svedčí.
Prijímam toto jeho svedectvo? Je to svedectvo aj o mne, Božie slová o mne, pretože skrze Krista, s Kristom a v Kristovi som tiež synom/dcérou Otca. Verím tomu?

Predstavím si seba na svojom obľúbenom mieste, pozvem tam Otca a Ježiša, vnímam ich prítomnosť, pohľad na mňa. Pozerám, načúvam, rozprávam sa s nimi,... Otec mi dáva svojho Ducha..., Ježiš mi hovorí o Otcovi... Čo robím a hovorím ja?

Môžem poprosiť o milosť každý deň prijímať svoju identitu od Boha a žiť ju v mojej realite. Takýto život mi bude chutiť a bude bez konca.