Sobota po druhej veľkonočnej nedeli: 25. 4. 2020

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Mk 16, 15-20

Impulzy na meditáciu

  • Prečítam si text evanjelia a predstavím si zmŕtvychvstalého Ježiša, ako sa zjavuje Jedenástim, dáva im poslanie a oni idú, aby všetkým ohlasovali evanjelium.
  • Potom si predstavím, ako zmŕtvychvstalý Ježiš stojí aj predo mnou a posiela ma dnes s poslaním do celého môjho sveta, v ktorom prežívam svoj život. Pozýva ma spolupracovať na diele vykúpenia s ním.
  • Čo mi hovorí? Kam a ku komu všetkému ma posiela? K akej službe ma dnes pozýva? Aké znamenia mi prisľubuje? Verím mu?
  • Dnešný a každý deň smiem prežívať s vedomím poslania od zmŕtvychvstalého Krista. Nech ma posiela kamkoľvek, sprevádza ma jeho pomoc a znamenia, uistenie a potvrdenie. Môj život sa môže stať knihou, z ktorej budú druhí čítať evanjelium. Po čom túžim a čo chcem? Ako sa rozhodnem?