Streda po 7. veľkonočnej nedeli: 27. 5. 2020

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.“

Jn 17, 11b-19

 

Impulzy na meditáciu

  • Ježiš ma aj dnes pozýva byť s ním a prežívať jeho spoločenstvo s Otcom. Predstavím si, ako som pred Otcom spolu s Ježišom a učeníkmi. Som tu aj spolu s tými, ktorí sú súčasťou môjho sveta a života, s ktorými zdieľam svoju každodennosť. Ako sa cítim pri tejto predstave? Kde je moje miesto a kde vidím ostatných? 
  • Pozornosť upriamim na Ježiša a počúvam, ako a o čo prosí. Prosí o to, čo pokladá za dôležité pre tých, ktorí sú jeho učeníkmi a nasledujú ho. Nechám jeho slová a prosby v sebe zaznievať.
  • Čo je dôležité práve teraz pre mňa? S ktorou jeho prosbou sa momentálne najviac stotožňujem? Prečo? Čo vo mne otvára? Porozprávam sa s ním o tom.
  • Nakoniec sa spolu s Ježišom a učeníkmi pomodlíme Otče náš.