Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli: 28. 5. 2020

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

Jn 17, 20-26

 

Impulzy na meditáciu

  • Aj moje dnešné stretnutie s Ježišom sa odohráva v jeho dôvernom spoločenstve s Otcom. Uvedomím si a precítim, že v tejto chvíli som v prítomnosti Ježiša a Otca a smiem mať účasť na ich intimite.
  • Počúvam Ježišove prosby, nechám ich v sebe pôsobiť a vnímam, akú ozvenu vytvárajú vo mne. Čo najsilnejšie zaznieva a najviac zachytáva moju pozornosť?
  • Ježiš túži po jednote pre nás navzájom, po jednote každého jedného s ním, ako je on s Otcom jedno. Hovorí o jednote ako o najúčinnejšom svedectve o ňom. Kde som ja povolaná/ý spoluvytvárať jednotu? Túžim po nej?
  • Jednotu môžem začať budovať tak, že sa zjednotím s Ježišom v túžbe po jednote a v modlitbe za jednotu.  Poprosím o ňu Otca spolu s ním.
  • Zotrvám v osobnom rozhovore s Ježišom o tom, čo sa vo mne v modlitbe udialo, a zakončím tým, že sa s ním obrátim na Otca modlitbou Otče náš.