13. nedeľa v období cez rok

28.6.2020

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.

Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.

Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.

A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“

                                                                       Mt 10, 37-42

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Ježiš pokračuje v poučeniach a usmerneniach svojich dvanástich učeníkov.
  • Zdá sa mi, že žiada veľa, ba priam nemožné?  
  • Čo ma v texte vyrušilo?
  • „V tomto živote – píše Ignác z Loyoly bratovi Martinovi Garcia de Oῆaz – môžem milovať nejakú osobu len v miere, akou jej pomáham slúžiť a chváliť Boha, nášho Pána, lebo nemiluje Boha z celého srdca ten, kto miluje čosi pre seba, a nie pre Boha“ (Poznámka v DC 233).
  • Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život (Jn 3, 16). Prečítam si ešte raz dnešné evanjelium z tejto perspektívy.
  • „Uvediem si na pamäť dobrodenia, ktoré som dostal/a stvorením, vykúpením a iné dary a s veľkou vrúcnosťou budem uvažovať, koľko vykonal pre mňa Boh, náš Pán, a koľko mi dal z toho, čo má. Potom obrátim myšlienky na seba a dobre si uvážim, koľko by som podľa rozumu a spravodlivosti mal/a zo svojej strany ponúknuť jeho božskej Velebnosti ja, t. j. všetko, čo mám, a k tomu samého/mu seba, ako ten/tá, ktorý/á ponúka čosi s veľkou láskou: Vezmi, Pane, a prijmi celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a celú moju vôľu. Všetko, čo mám a čo vlastním, ty si mi to dal. Tebe, Pane, to vraciam; všetko to je tvoje, nakladaj s tým celkom podľa svojej vôle. Daj mi len svoju lásku a milosť, lebo tá mi stačí“ (DC 234).

DC – Duchovné cvičenia /Exercície/, svätý Ignác z Loyoly