Sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla

29. 6. 2020

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

       Mt 16, 13-19

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Príď, Duchu Svätý, a osvieť moju myseľ, aby som ťa mohol/a poznať, viac milovať a lepšie napĺňať svoje poslanie.
  • Apoštoli Peter a Pavol sa stali služobníkmi Ježiša Krista. Boli povolaní za apoštolov a vybraní na ohlasovanie radostnej zvesti (porov. 2 Pt 1, 1; porov. Rim 1, 1).
  • Pomaly si prečítam evanjeliový text.
  • Ježiš sa pýta svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“
  • Kým bol Ježiš pre apoštola Petra a za koho pokladal Ježiša apoštol Pavol?
  • Aký mám vzťah k Ježišovi ja? Kým je Ježiš pre mňa?
  • S každým povolaním je spojené aj poslanie. Vidíme to na životoch apoštolov Petra a Pavla. Ježiš založil na apoštolovi Petrovi – skale nepremožiteľnú Cirkev (porov. Mt 16, 18) a apoštola Pavla posilňoval, aby sa cez neho naplnilo ohlasovanie a mohli ho počuť všetky národy (porov. 2 Tim 4, 17).
  • Poznám poslanie, ktoré zveril Ježiš mne? Čo chce cezo mňa darovať ľuďom, tomuto svetu?

V osobnom rozhovore načúvam Ježišovi.