22. nedeľa v období cez rok
30.8.2020

Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“

On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.“

Mt 16, 21-27

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Nájdem si vhodné miesto na modlitbu, stíšim sa a uvedomím si Božiu prítomnosť a zároveň ako som ja osobne prítomný/-á pred Bohom.
  • Poprosím o svetlo Ducha Svätého predtým, ako budem čítať text evanjelia. Nechám sa ním viesť a otvárať pre to, čo mi chce Boh aj v tomto čase modlitby darovať.
  • Poviem Bohu o svojej túžbe, ktorá vo mne rezonuje a vychádza z prečítaných slov evanjelia.
  • Ježiš sa zdôveruje svojim učeníkom a hovorí im, čo ho čaká – utrpenie, smrť a víťazstvo na tretí deň. Som pri Ježišovi, pozerám na neho a počúvam tieto jeho slová...
  • Petrova reakcia bola, že si Ježiša zobral nabok a poúčal ho: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ (Mt 16,22).
  • Ako by som zareagoval/-a ja po vypočutí Ježiša, ktorý hovorí o svojom poslaní?
  • Na jednom mieste vo Svätom písme čítame, že Ježiš prišiel, aby sme mali život v plnosti (porov. Jn 10, 10).
  • Utrpenie, bolesť a smrť nie sú cieľom, ale aj ony sa môžu stať prostriedkom, ktorý nás ako ľudí skvalitní, aby sme žili hodnotný život, život v plnosti, ktorý nám Ježiš zaslúžil svojím životom, utrpením, smrťou i zmŕtvychvstaním.
  • Uvažujem nad tým, čo ma oslovilo alebo aj vyrušilo.
  • V rozhovore s Ježišom vyjadrím svoju vďačnosť, lásku k nemu i svoje pochybnosti, ak mi pri meditácii vyvstali.