27. nedeľa v Období cez rok
4.10.2020

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.

Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne.

Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘

Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili.

Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“

Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.‘?

Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“

Mt 21, 33-43

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Nájdem si tiché miesto na modlitbu, zaujmem vhodnú polohu a nechám si čas, aby som sa stíšil/a aj vo vnútri. Uvedomím si prítomnosť Pána, ktorý mi dáva všetko, a jeho dobrotu voči mne.

Poprosím o svetlo Ducha Svätého a o dar načúvania a porozumenia Božiemu slovu.

  • Predstavím si Jeruzalemský chrám, predstaviteľov židovského národa a Ježiša, ako sa im prihovára. Vyhliadnem si tam aj ja svoje miesto a započúvam sa do podobenstva, ktoré im Ježiš práve rozpráva.
  • Zavriem oči a predstavujem si príbeh o vinici, vidím a počúvam, čo sa deje, všímam si reakcie a vžívam sa do jednotlivých postáv. Čo vo mne príbeh vyvoláva? Čo najviac upútava moju pozornosť? Ostanem pri tom a hľadám, aké posolstvo sa tu ukrýva pre mňa a môj život. V čom nachádzam seba a svoj príbeh?
  • Podobenstvo hovorí o Božej starostlivosti, dobrote a láske voči nám, o jeho vernosti, ale aj o nás... Hovorí o tom, že Ježišova smrť na kríži odhalila ničivosť násilia nášho hriechu, ale aj silu jeho lásky a vernosti, aby sme nestratili dedičstvo.
  • Boh ako hospodár v podobenstve jedná s vinohradníkmi inak, než predpokladali starší Izraela pri počúvaní príbehu. Lebo hoci „my z dobra, ktoré nám dáva, robíme zlo, on zo zla, ktoré mu my pôsobíme, koná dobro“. (S. Fausti SJ)
  • Čo chcem ja povedať Ježišovi ako reakciu na tento príbeh? Nechám všetkých z chrámu odísť a ostanem s ním osamote v dôvernom rozhovore.