5. júl 2020

Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Mt 28, 16-20

 

 • Predstavím si učeníkov kráčajúcich na vrch v Galilei, aby sa stretli so zmŕtvychvstalým Ježišom, lebo ich tam zavolal.
  Kde je miesto mojich stretnutí s Ježišom? Kde najlepšie dokážem vnímať a precítiť jeho prítomnosť a načúvať mu?
 • Učeníci videli Ježiša, klaňali sa mu, no niektorí mali v sebe pochybnosti. Ježiš im však všetkým s dôverou zveruje poslanie a zároveň ich uisťuje o svojej moci a zaručuje sa, že ich nikdy neopustí.
  Uvedomujem si, že Boh aj mne veľmi dôveruje už len tým, že ma povolal k životu? Jeho dôveru môžem vnímať v každej oblasti môjho života. Čo všetko mi zveril?
 • „Daná mi je všetka moc... Choďte teda, učte... Ja som s vami po všetky dni do skončenia sveta.“
  Ako na mňa pôsobia tieto Ježišove slová? Patria všetkým jeho učeníkom do konca sveta, teda aj mne.
  Nehovorí mi o mojich pochybnostiach, limitoch a slabostiach, ktoré číta v mojom srdci, ale upriamuje moju pozornosť na seba a svoju silu, moc jeho mena a svoju neodvolateľnú prítomnosť do konca.
 • Akú odpoveď dám dnes Ježišovi na jeho dôveru voči mne?
  Prijmem jeho pozvanie k dôvere, pozvanie konať z jeho sily, v jeho mene a s ním?
  Zotrvám v osobnom rozhovore s Ježišom.