23. nedeľa v Období cez rok
6.9.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.

Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Mt 18, 15-20

 

Impulz na modlitbu

  • Na začiatku meditácie sa stíšim a uvedomím si Božiu prítomnosť okolo mňa a vo mne. Nachvíľu si vychutnávam blízkosť Pána a spočiniem pri ňom. Poprosím ho o svetlo Ducha Svätého.
  • Predstavím si dom v Kafarnaume a Ježiša uprostred učeníkov. Nájdem si aj ja svoje miesto medzi učeníkmi a sústredene počúvam Ježišove slová. Vnímam, ako na mňa pôsobia a čo vo mne vyvolávajú. 
  • Ježiš hovorí o neľahkom umení - o službe napomínania ako o prostriedku, akým možno získať blížneho, aby sa nestratil. Ide o spojenie lásky a pravdy. „Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.“ (1 Jn 3, 18)
  • Akým postojom voči blížnym ma tu učí Ježiš, priateľ mýtnikov a hriešnikov, ktorý prišiel zachrániť, čo sa stratilo? (Mt 11, 19 a 18, 11)
  • Ježiš dáva spoločenstvu moc spolupracovať na záchrane všetkého, čo sa stratilo, a zjavovať milosrdnú lásku Otca. Zjednotení s Kristom v tejto láske si môžeme byť istí jeho prítomnosťou a môžeme prosiť o čokoľvek... 
  • K čomu ma Ježiš v dnešnom evanjeliu pozýva? Načúvam mu a ostanem v osobnom rozhovore s ním.