Nedeľa Najsvätejšej Trojice 

7. 6. 2020

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.

Jn 3, 16-18

 

Impulzy na meditáciu

Nechám sa vtiahnuť do spoločenstva lásky troch božských osôb – Otca, Syna i Ducha Svätého.

Čo chcem, po čom túžim po prečítaní radostnej zvesti o nekonečnej Božej láske ku mne?

Môžem prosiť o dar vďačnosti za prítomnosť Trojjediného Boha v mojom živote a za to, čo pre mňa urobil a čo pre mňa neustále koná.

Boh tak miloval svet... Boh ma tak miloval, že poslal na svet svojho Syna...

Zotrvám chvíľu pri predstave Ježiša mne najbližšej v tejto chvíli a nanovo precítim skutočnosť, ako ma Boh veľmi miluje.

Boh Otec poslal Ježiša, aby mi daroval spásu a večný život s ním.

Boh Láska myslí na svoje stvorenie. Boh na mňa myslí a dáva mi všetko, čo mi dať môže.

Poďakujem sa každej z troch božských osôb vlastnými slovami alebo použijem na vyjadrenie mojej vďaky slová sv. apoštola Pavla:

Zohýnam kolená pred tebou Otče,  od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi:   prosím, daruj podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze tvojho Ducha mocne zosilnel môj vnútorný človek,  aby Kristus skrze vieru prebýval v mojom srdci, aby som zakorenený/á a upevnený/á v láske, mohol/a so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby ma naplnila Božia plnosť celá. A tomu, ktorý mocou, čo vo mne pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosím alebo chápem, tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. (porov. Ef 3, 14-21)