14. nedeľa v Cezročnom období - 7.7.2024

14. nedeľa v Cezročnom období - 7.7.2024

Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom. Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil.

Mk 6, 1-6

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • Ježiš prichádza do svojej vlasti, začína evanjelista Marek dnešné evanjelium, a tak ako sa nenanucuje svojim rodákom, ponecháva aj mne vo vzťahu k nemu úplnú slobodu.
 • Predtým ako začnem dnešnú meditáciu, zotrvám chvíľu v tichu s Ježišom, pozerajúc na neho, pobudnutím v jeho prítomnosti.
 • Prežehnám sa a poprosím Ducha Svätého o jeho svetlo pre tento čas modlitby.
 • Čítam pomaly evanjelium a v predstave si vybavím miesto, kde Ježiš vyrastal, synagógu, do ktorej chodieval. Pozerám na ľudí, počúvam, čo hovoria. Potom obrátim pohľad na Ježiša, ktorý pravdivo pomenúva skutočnosť, no aj tak nikoho do ničoho nenúti.
 • Uvažujem nad slovami z evanjelia, ktoré vo mne vzbudzujú údiv – Ježišova múdrosť, zázraky zaznamenané v Písme, ktoré Ježiš vykonal. Potom pokračujem v uvažovaní nad Ježišom, kým naozaj je – prišiel z neba od Otca na túto zem, vzal si podobu človeka, bol vychovávaný v ľudskej rodine a vyučil sa tesárčine...
 • Ježiš je Bohočlovek, Božím Synom a zároveň ľudským synom.
 • Narazil som u seba na predstavu o Ježišovi, ktorá nezodpovedala skutočnosti? Čo mi pomohlo poopraviť si môj obraz o ňom?
 • Ježiš túži po prijatí z lásky, nie z donútenia.
 • Za všetkým, čo si z mojej strany vyžaduje vieru, je záruka Ježišovho bezpodmienečného prijatia a jeho bezhraničnej lásky ku mne.
 • Pripomeniem si „zázraky“, ktoré Ježiš vykonal v mojom živote a za ktoré som mu osobitne vďačný.
 • Meditáciu ukončím rozhovorom s Ježišom.