32. nedeľa v Cezročnom období - 6.11.2022

32. nedeľa v Cezročnom období - 6.11.2022

K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku.“ Ježiš im povedal: „Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva ‚Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba‘. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“

Lk 20, 27-38

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, prichádzajú za Ježišom a sú zvedaví, čo im odpovie na ich otázku, ktorému z mužov bude žena manželkou pri vzkriesení.
  • Počas týchto „dušičkových dní“ našu myseľ viac ako inokedy zamestnáva otázka: Aký je vlastne život po smrti, život vo večnosti s Bohom?
  • Pápež Benedikt XVI. na generálnej audiencii v roku 2011 na tému večného života povedal: My vieme, že Boh neostal v akejsi vzdialenosti, ale priblížil sa k nám, vstúpil do nášho života a hovorí: «Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky» (Jn 11, 25-26).
  • Prichádzam na stretnutie s Ježišom, ktorý je vzkriesenie a život, a vyjadrím mu svoju vďačnosť za dar vykúpenia a vďačnosť za to, že je stále so mnou a že bude pri mne stáť aj počas môjho odchodu z tohto sveta do večnosti.
  • Ježišu, daruj mi, prosím, svojho Ducha Svätého, aby aj cez tento čas modlitby mohla vo mne rásť túžba po tebe a po večnom živote s tebou.
  • Prečítam si pomaly dnešné evanjelium.
  • Ježiš odpovedá na otázku saducejov: „Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.“
  • Ktoré slová z Písma sa mi vybavia, keď myslím na nebo, na život s Bohom vo večnosti, okrem týchto slov, ktoré Ježiš spomína v dnešnom evanjeliu?
  • Nazerám na život Najsvätejšej Trojice, ktorá svojím jasom ožaruje celý „priestor“ neba, vnímam prítomnosť toľkých mnohých duší v jase tohto svetla (sú medzi nimi tiež moji príbuzní, známi...) a teším sa z tejto radostnej a pokojnej atmosféry.

Pane, Kráľ večného života,

daj, aby som raz mohol žiť

s tvojimi vyvolenými v nebeskom kráľovstve.

(zo Spoločných modlitieb veriacich)