Experiment v nemocnici

Experiment v nemocnici

Počas noviciátu v Congregatio Jesu sa novicky zúčastňujú experimentov (skúšok), ktoré zaviedol sv. Ignác z Loyoly. Experimenty umožňujú novickám hlbšie sebapoznanie konfrontácii s náročnými situáciami i so stretnutím mnohotvárnosti ľudskej chudoby. Rovnako v čase experimentov si overujú svoju vernosť vo vzťahu k Pánovi i schopnosť hľadať a nachádzať ho vo všetkých veciach. Čas experimentov pomáha novickám uvedomiť si, čo znamená v praxi nasledovať Krista v chudobe, čistote a poslušnosti.

Po prvom experimente, ktorým sú 30-dňové duchovné cvičenia, som sa ako novicka Congregatio Jesu zúčastnila experimentu v nemocnici. Počas mesiaca máj som zakúšala Božiu prítomnosť v Nemocnici Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského v Prahe. Pracovala som na oddelení Ošetrovateľské lôžka, ktoré bolo zamerané predovšetkým na geriatrických pacientov. Niektorí sa po čase liečby a rehabilitácie vracali domov, iní boli odkázaní na následný pobyt v iných zdravotných zariadeniach či domovoch dôchodcov, ďalší odchádzali „domov“ k nášmu Otcovi. Keďže nie som zdravotná sestra, náplň mojej práce na oddelení bola podobná činnosti sanitárov. Od výmeny posteľnej bielizne, cez polohovanie a kŕmenie ležiacich pacientov až po pomoc pri osobnej hygiene a pod. Služba týmto ľuďom bola pre mňa niečím veľmi posvätným, niečím, čo ma vťahovalo skloniť sa vo svojom vnútri pred tajomstvom človeka a prítomnosti Boha v nich. Napriek ich nemohúcnosti a bolesti som sa mnohému od nich naučila. Popri prvoradej práci na oddelení som po pracovnej dobe mala možnosť priučiť sa aj odskúšať si službu „nemocničných kaplánov“. (Duchovná služba v nemocnici, nielen výlučne služba kňazov.) Nemocniční kapláni poskytujú spirituálne služby všetkým núdznym, ktorí o ne prejavia záujem, bez rozdielu ich vyznania či svetového názoru. Mojou úlohou bolo byť týmto ľuďom nablízku najmä prostredníctvom osobných rozhovorov.  Aj vďaka skvelému tímu v nemocnici, spoločenstvu a podpore našich sestier v Prahe som mohla napredovať, poznávať seba i prehlbovať vzťah s naším Pánom.

sr. Lucia n. CJ