ONLINE @ DC - Advent

ONLINE @ DUCHOVNÉ CVIČENIA
V KAŽDODENNOM ŽIVOTE V ADVENTE

Biblické obrazy Siegera Ködera

Z PŇA JESSEHO VYKLÍČI RATOLESŤ (Iz 11, 1)

Sieger Köder v súčasnej dobe patrí medzi najznámejších nemeckých maliarov. Jeho práce, či už veľké obrazy, ltárne tabule, krížové cesty, sklené vitráže alebo kresby, sú angažovaným umením. Jeho obrazy neslúžia len ako ilustrácia alebo dekorácia, ale sú „symbolom pre to CELKOM INÉ, čo je podstatou nášho života“. Sú dielom teologicky vzdelaného kňaza a odborne fundovaného umelca. Pokladal vždy za svoju úlohu a poslanie byť kazateľom aj svojimi obrazmi. O jeho dielach jestvujú aj knihy s obrazmi a textami pre potreby teologických a katechetických pracovníkov.

K obrazom sú aj vysvetľujúce texty, ktoré napísali jeho spolupútnici, tí, ktorí ho sprevádzajú na jeho osobnej ceste aj umeleckej ceste. Výzvu napísať texty k obrazom prijalo 27 autorov, ktorí sa pokúsili obrazy vysvetľovať a interpretovať. Autori sú spolupútnici maliara v jeho umeleckom i teologickom povolaní. Všetkých spája spoločná skúsenosť, že obrazy nechali najprv na seba pôsobiť, potom napísali k tomu myšlienky a tieto podložili maliarovi. Ten, ak to pokladal za potrebné, to doplnil. Ale vždy zdôrazňoval: „Obrazy sú na to, aby sme na ne pozerali a nechali ich na seba pôsobiť. Potom nasleduje text z Písma, ktorý k obrazu inšpiroval. Iste budú iní neskôr písať znova, iné textym lebo aj text Písma musíme neustále interpretovať pre vlastný život a pre súčasnosť!“

POZÝVAME VÁS
K DENNEJ MEDITÁCII NAD BOŽÍM SLOVOM, OBRAZMI SIEGERA KÖDERA
A K ÚVAHE NAD MYŠLIENKAMI K OBRAZOM.

 

Duchovné cvičenia v každodennom živote v advente budú sprevádzané cez internet v čase od

26.11. – do 23.12.2018,

alebo v malej skupine v mestách uvedených na prihlasovacom formulári.

 

Adventné duchovné cvičenia budú trvať 4 týždne. Forma je podobná pôstnym duchovným cvičeniam 2018. Témou budú adventné udalosti, ktoré nás pripravia na príchod Mesiáša. Štruktúra týždňa bude nasledovná: 1 obraz na dva dni/ 3 obrazy na týždeň:

1. deň: obrázok, biblický text, impulz, otázky na osobnú reflexiu a záverečná modlitba;

2. deň: meditácia obrazu Siegera Ködera a myšlienky k obrazu.

Záver týždňa (7. deň): reflexia celého týždňa a napísanie reflexie sprevádzajúcemu.

Prvý týždeň DC bude prípravný – stíšenie a vstúpenie do Božej prítomnosti.

Predpokladmi pre uskutočnenie duchovných cvičení sú podľa sv. Ignáca potrebné nasledujúce postoje: ochota, odvaha, šľachetnosť voči Bohu, ale ja pripravenosť usporiadať svoj vlastný život. Aby však mohli priniesť očakávané ovocie, je potrebné, aby ste si našli každý deň čas na modlitbu (odporúčame 30 minút) a pravidelný kontakt so sprevádzajúcim (k dispozícii na sprevádzanie budú sestry CJ, laik zo spoločenstva CVX, ktorý prešiel kurzom duchovného sprevádzania), ktorému napíšete emailom Vašu osobnú skúsenosť z modlitby, prípadne otázky, ktoré vo Vás vyvstali. Sprevádzajúci/a Vám následne odpovie formou emailu.

Váš osobný vklad si vyžaduje:

  • stretnutie s Kristom v 30 minútovej osobnej meditácii nad ponúknutými textami (denne),
  • napísať email: svoje osobné zdieľanie – skúsenosť z modlitby sprevádzajúcemu/sprevádzajúcej (1x týždenne),
  • prístup k internetu a možnosť stiahnutia materiálov.

Preto Vás prosíme, ak sa rozhodnete pre tieto duchovné cvičenia, aby ste k nim pristupovali zodpovedne a s istotou ohľaduplnosťou voči tým, ktorí sa ich nemohli zúčastniť z kapacitných dôvodov.

Prihlasovanie ukončené.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

PRE ZÁUJEMCOV O SKUPINOVÉ SPREVÁDZANIE