Zjavuje sa a súčasne sa skrýva

Zjavuje sa a súčasne sa skrýva

"Milovať znamená byť pripravený každodenne sa venovať hľadaniu," pokračuje list Kontemplujte adresovaný zasväteným. S hľadaním však súvisí námaha. Vyžaduje si, aby človek vstal a vydal sa na cestu, prijal za svoju "temnosť noci". Noc je neprítomnosť, odstup alebo vzdialenie sa od toho, ktorého srdce miluje. No "láska sa vie postaviť proti noci a jej nebezpečenstvám, je oveľa väčšia ako každý strach."

Dynamika hľadania dosvedčuje, že nikto si nevystačí sám. Je potrebné vydať sa cestou exodu do hĺbky seba samého, pritiahnutý "svätou zemou iného človeka", a splynúť tak v jedno hlboké spoločenstvo. Iný je však tajomstvom. Nežiada, aby sme ho vlastnili, ale sa mu venovali, mali oň záujem, vytvorili mu priestor, v ktorom by mohla prekvitať jeho sloboda. Ak to platí pre ľudskú bytosť, oveľa viac to platí pre Boha, tajomstvo najvyššej slobody, ktorého slabosť, prejavená na kríži, nás odzbrojuje.

Hľadanie Boha spája všetkých ľudí dobrej vôle, aj tých, ktorí sa vyhlasujú za neveriacich. Vstúpiť do tajomstva si žiada, nemať strach z reality: neuzatvárať sa do seba, neutekať pred tým, čomu nerozumieme, nezatvárať oči pred problémami, nepopierať ich, prekročiť pohodlné istoty a pátrať po pravde, kráse a láske.

Kresťanský život "si vyžaduje premenu, očistenie, morálne a duchovné pozdvihnutie človeka; vyžaduje si bádanie, úsilie, keď ide o osobný vnútorný stav citov, myšlienok, zmýšľania, ako aj o vonkajší stav správania sa, a milosť jednoty a darov, ktoré nazývame dokonalosťou."

Základom kresťanského života je dynamika viery: vydať sa na cestu za Ježišom Kristom s cieľom zamerať svoj život na neho. Ide o exodus, ktorý umožňuje poznať Boha a jeho lásku, o púť, ktorej cieľ je známy. Pútnikom je ten, kto neodkladá hľadanie cieľa, vie, kam chce prísť, má pred sebou métu, ktorá priťahuje jeho srdce a podporuje ráznosť krokov. Pre kresťana je cieľom Boh.

Prvým stupňom lásky je láska, ktorá hľadá. Hľadať Boha znamená vytvoriť s ním vzťah a vyžaduje si pokoru. V Duchu Svätom uznať, že Boh prvý hľadá nás. No nemôžeme si myslieť, že Boha možno nájsť raz a navždy. Láska k Bohu nevyhnutne udržuje túžbu. On je ten, ktorý sa zjavuje a súčasne sa skrýva. On nás prvý hľadal, povolal, miloval, vzbudil túžbu v našom srdci.

 

Prechod temnou nocou je poznačený zničením našich istôt, aby sme sa mohli narodiť do nového života. Je to čas, keď tí, čo hľadajú, sú vyzvaní prejsť od skúsenosti, že sú milovaní Bohom, ku skúsenosti, že milujú Boha jednoducho preto, že on je Boh. Svätý Ján z Kríža definoval temnú noc ako duchovnú skúsenosť, v ktorej sa striedajú stratenie sa, suchopárnosť, nemohúcnosť, bolesť a zúfalstvo; ako noc ducha a zmyslov, ako prechod k dokonalej jednote lásky s Bohom. "Naozaj požehnaná noc", spievame vo Veľkonočnom chválospeve a zvestujeme zmŕtvychvstanie a víťazstvo Pána.

sr. Lenka CJ