Týždeň Mary Ward 2021

Je to týždeň, ktorý obsahuje dátum narodenia a smrti našej zakladateľky Márie Wardovej, v ktorom svoju modlitbu a reflexiu zameriavame na spoločné dedičstvo, ktoré nám zanechala.

Narodila sa 23. januára 1585 v Mulwithe pri Ripone a zomrela 30. januára 1645 v Hawarte pri Yorku. Krátky opis jej životnej cesty, ak by ste chceli, si môžete prečítať tu https://www.congregatiojesu.com/mary-ward/

Tohtoročnú brožúrku k Týždňu Márie Wardovej zostavili a upravili dve členky z Afriky – Jane Gikonyo IBVM a Mercy Shumbamhini CJ. Príspevky, odzrkadľujú rôzne časti sveta, v ktorých sa nachádza rodina Márie Wardovej.

Veríme, že myšlienky z tejto brožúrky poslúžia aj vám ako impulz na modlitbu a uvažovanie a zároveň prispejú k vzájomnému obohateniu.

23. január
Mária Wardová: Žena, ktorá všetko vzťahovala na Boha

Hlboká viera priviedla Máriu Wardovú k hľadaniu a nachádzaniu Boha vo všetkých veciach, k vnímavosti voči Božiemu pôsobeniu v každodennom živote. Táto viera jej umožňovala odpovedať na svätú Božiu vôľu, ktorá sa mala v jej živote udiať. V modlitbe jasne spoznala, aké dôležité je mať slobodný a otvorený prístup k Bohu: „ všetko vzťahovať na Boha“.

Akým spôsobom je vzťahovanie všetkého na Boha živou realitou môjho života, rodiny, komunity a poslania?

(Sr. Evelyne Mary Orchieng IBVM – Provincia Východná Afrika)

 

24. január
Mária Wardová: Žena s otvorenou mysľou, srdcom a vôľou

„Štartovacia čiara“ Márie Wardovej bola vysoká: vyrastať mohla uprostred svedkov viery – rodičia, babička Ursula Wrightová, príbuzní, všetky rodiny, v ktorých čnosti boli vysoko cenené. V týchto prostrediach mohla vidieť a zažívať, že Boh je absolútnou hodnotou. Viera, nádherne odovzdávaná z generácie na generáciu, u nej v čase, keď dospievala, vyústila do túžby po mučeníctve. Viera Márie Wardovej bola naozaj osobným vzťahom  - láskou k Bohu. Ona tento vzťah žila a relatívne skoro – okolo 12. roku života – bola schopná samostatne rozlíšiť Božiu vôľu a vykonať ju.

S otvoreným srdcom pre Božiu vôľu, zakorenená v nej, vedela čakať i konať. Jej vyžarovanie malo na ľudí rovnaký vplyv ako jej konanie.

Čo musím zanechať, aby som mohla/mohol niečo iné prijať?

(Sr. Magda Kumorovitzová CJ – Slovenská provincia)

 

25. január
Mária Wardová: Žena bez hraníc v poslaní

Mária Wardová mala jasnú víziu o novom, činnom spôsobe rehoľného života pre ženy. Ten presahoval jej pôvodnú túžbu po kláštornom živote a presahoval vtedajšie predstavy doby o rehoľnom živote.

Dnešný svet zažíva  v dôsledku bezprecedentnej pandémie COVID- 19 dramatické zmeny v životnom štýle. V súčasnosti kvôli narastajúcim opatreniam v mnohých oblastiach života a cestovania nám to poskytuje nový pohľad na našu identitu „pútnika“, keď sa znova pozrieme na život Márie Wardovej ako pútničky. Veci sa časom vo svojej forme a charaktere menia, ale nie v pravej podstate. Učí nás žiť v Božom čase, dostať sa k ľuďom, ktorí sú na okraji spoločnosti a izolovaní od Ježišovho svetla a urobiť našu Cirkev objatím pre nich. Pozýva nás nevzdávať sa kvôli neistote sveta, ale nechať Boha, aby nás viedol za naše limity a robiť viac pre Krista.

Čo pre mňa znamená motto „ad majorem Dei gloriam“ (AMDG), na väčšiu Božiu slávu?

(Sr. Theresa Park CJ – Kórejská provincia)

 

26. január
Mária Wardová: Žena úprimná vo svojom živote a poslaní

Počas celého života Márie Wardovej boli rozhodujúce vernosť, úprimnosť, čestnosť. Čestný život je život úprimný, bez masiek a pretvárok. Úprimnosť je v kontakte s hĺbkou nášho srdca, kde prebýva Duch Svätý. Prostredníctvom neustálej modlitby našla Mária Wardová odvahu byť verná svojmu presvedčeniu. Svojich nasledovníkov tiež vyzýva, aby boli „milovníkmi pravdy a pracovníkmi na poli pravdivosti.“

Akou výzvou je pre mňa súčasnosť?

(Mr. Danny Gomwe – Priatelia Márie Wardovej – Zimbabwe)

 

27. január
Mária Wardová: Žena pre Cirkev

Mária Wardová horela túžbou priviesť ľudí k viere. Prinášala nádej do beznádejnej situácie. V septembri 1609, keď bola v Anglicku, pomáhala dušiam, pripravovala ľudí k sviatostiam a starala sa o chorých.

Svätá Terézia z Kalkaty kedysi poznamenala, že Mária Wardová bola Božím darom pre Cirkev a spoločnosť.

Nech nám príklad Márie Wardovej pomáha stať sa kanálmi nádeje a nástrojmi jednoty v láske, ktorú máme ku Kristovi a k univerzálnej Cirkvi.

Ako môžeme uplatniť svoju katolícku vieru v kritických problémoch našej doby?

(Sr. Memory Mapfuti CJ – Región Zimbabwe)

 

28. január
Mária Wardová: Žena pre iných

Obraz Márie Wardovej a jej prvých spoločníčok na prvý pohľad zobrazuje zhromaždené ženy, ktoré majú spoločný záujem. Tento obraz však presahuje rámec spolupatričnosti, pretože otvorený kruh, ktorý vytvorili, láka človeka, aby „prišiel a uvidel“.

Keď sa zamyslíme nad „otvoreným kruhom“, predstavme si miesto, kde sa nachádza spoločenstvo rovnako zmýšľajúcich ľudí, miesto, ktoré je ústretové, otvorené pre iných s novými a čerstvými myšlienkami, ktorí tento kruh dopĺňajú a obohacujú a ktorí nás vyzývajú, aby sme „videli ďalej“ – tam, kde sú stretnutia/zhromaždenia ako STUDNE, kam prichádzame pre výživu, pre podporu a spoločenstvo, kde si môžeme oddýchnuť a občerstviť sa.

Náš otvorený kruh Márie Wardovej 21. storočia je priestorom, kde sa stretávame, delíme sa o myšlienky, plánujeme a navzájom sa posilňujeme.

Kde je tvoja studňa?

Komu žehnáš?

Kto žehná teba?

(Spoločný príspevok Priateľov Márie Wardovej, Strand – Južná Afrika)

 

29. január
Mária Wardová: Žena v súlade so stvorením

Mária Wardová hľadala a nachádzala Boha vo všetkých veciach. Vízia spravodlivej duše je jednou zo zvláštnych milostí:

„Šťastie tohto stavu (pokiaľ to môžem vyjadriť) spočíva v zvláštnej slobode od každej náklonnosti k pozemským veciam, spojené s plnou pohotovosťou a schopnosťou ku všetkým dobrým skutkom. Odkryla som tiež slobodu, že takáto duša všetko vzťahuje na Boha. Ale myslím si, že to bolo neskoršie alebo pri nejakej inej príležitosti. Som si však úplne istá, že sa jednalo o toto.“

(List Márie Wardovej pátrovi Lee – Spravodlivá duša)

Z tejto vízie sme pozvané/í rozpoznať Božiu prítomnosť v našom živote; žiť v súlade so všetkými Božími stvoreniami a „kráčať v Božej prítomnosti“. Boh stvoril svet a zveril ho nám, aby sme sa oň starali: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“ (Gn 1,28).

Vďaka Božiemu milujúcemu stvoreniu majú všetky stvorenia právo „byť plodné“ a zdieľať život. Takto sme povolané/í živiť náš vzťah a záväzok k sebe, k ostatným, k Bohu a k zemi.

Ako vidím svoju zjednotenosť s Božím stvorením?

(Sr. Aithien Nguyen IBMV, Východný Timor – Austrálska provincia)

 

30. január
Mária Wardová: Žena, ktorá túžila, aby jej Inštitút bol Inštitútom pre poslanie

Ten istý Inštitút v posledných rokoch dozrieva. Potrebujeme toho druhého, aby sme boli jeden pre druhého, aby sme si boli navzájom pomocníkmi, s týmto jediným poslaním a preň. Zaoberajúc sa tkanivom našej  spoločnej histórie IBMV/CJ, sme objavili a boli sme svedkami toho, čo nás identifikuje a spoločne spája: vernosť, odvaha, odolnosť, vášeň pre nášho Boha, vášeň pre poslanie, sloboda, spravodlivosť a úprimnosť.

S očami upretými na Ježiša z Nazareta a so sluchom upriameným na Máriu, ktorá nám hovorí, že „to je hodina“, urobiť to, čo nám povie“, cítime, že sme nútení, pobádaní a vyzvaní, aby sme naplnili nádoby vodou nádeje, starostlivosťou, toleranciou a ekologickou spravodlivosťou, súcitnou solidaritou..., a umožnili tak zázrak „nového vína“, ktorý sľubuje jednota.

Ako môžeme zapáliť svet a urobiť ho ľudskejším?

(Sr. Miros Santillán IBMV – Región Peru)