Naše poslanie

Naša rehoľná rodina predovšetkým týmito spôsobmi pomáha ľuďom v kresťanskom živote a vo viere:

  • pomáhame odvrátiť ľudí od pomýleností a nezriadeného života k osobnej viere, ku kresťanskému spôsobu života, napr. aj tak, že ich upozorňujeme na kvalitné formačné ponuky v spoločenstve Cirkvi: stretnutia, prednášky a pripravujeme ich na ne každou službou spoznávania a zamilovania si Božieho slova;
  • formujeme predovšetkým (ale nie len) dievčatá a ženy v duchovných cvičeniach podľa sv. Ignáca, v kresťanskej viere katechézou, výchovou v školách, v rodinách aj vo farnostiach. Zakladateľka bola presvedčená, že formovanie dievčat a žien je podstatné pre budúcnosť celej spoločnosti;
  • privádzame a pripravujeme ľudí k prijatiu sviatosti zmierenia a ostatných sviatostí, spolupracujeme s kňazmi v pastorácii v mestách aj na odľahlých miestach, predovšetkým sa sústreďujeme na ženy v ťažkostiach života;
  • ukazujeme cestu späť k Bohu a pomáhame tým, ktorí sa z rôznych dôvodov vzdialili od Cirkvi.  (Podľa dokumentu Institutum, bod 1)

Zakladateľka

Božia služobnica, ctihodná Mária Wardová, Angličanka, 1585 – 1645.

Viac na https://www.congregatiojesu.com/mary-ward/.

Čo je cieľom našich námah?

„Ako mňa poslal Otec, tak aj ja posielam vás“ (Jn 20, 21). Volanie k zasvätenému životu v Congregatio Jesu je nadstavbou tohto všeobecného kresťanského povolania: zvestovať evanjelium a vydávať svedectvo o Ježišovom zmŕtvychvstaní (porov. Mk 3,14) rôznymi spôsobmi. Cieľom našich snáh je Ježišov cieľ: uskutočnenie Božieho kráľovstva v celej ľudskej spoločnosti, nielen v budúcom večnom živote, ale už aj teraz na zemi.

Každá sestra môže pracovať iba na malom kúsku. Na tomto mieste stojí so všetkou svojou láskou a schopnosťou oddanosti. Tým je vnútorne spojená so všetkými sestrami, ktoré nasadzujú svoje životné sily aj na iných miestach. Keď robíme spojené s Kristom v určenom poslaní akokoľvek skromnú činnosť, vždy zostáva časťou služby, ktorú smie celé Congregatio Jesu konať pre Krista vo svete.

Kto rozhodne o tom, kedy a kam sa sestra presťahuje?

O mieste a termíne preloženia sestry do inej komunity rozhoduje predstavená provincie po rozhovore so sestrou, ktorej sa to týka, a dáva jej poslanie. Je to podstatný znak nášho povolania.

Aký je život sestier v dôchodku?

Aj tieto sestry sú činné, nakoľko im to sily dovoľujú, lebo v našom živote nejestvuje situácia, v ktorej by sme boli oslobodené od poslania – celý náš život je zameraný na Božiu oslavu a spásu ľudí.

Zdá sa, že my, zdraví a mladší, nikdy nedokážeme dostatočne oceniť dar modlitby a utrpenia tých, ktorí nesú chorobu alebo bremeno staroby. Tieto sestry sú členkami „Domu modlitby“ a neoceniteľne prispievajú k požehnaniu služby Congregatio Jesu.

Vedomé prijatie choroby a smrti patrí k mimoriadnej službe v dnešnej kultúre, ktorá sa snaží túto realitu potláčať. Táto služba aj nám pomáha, aby sme si nanovo uvedomovali hĺbku povolania k vykupiteľskému Kristovmu dielu, že úspech = spásu spôsobuje „spoločenstvo v jeho utrpení“ (Flp 3,10), a nie aktivita alebo efektívnosť našich aktivít.

Koľko nás je?

Celkovo je približne 1680 sestier v 17 provinciách v Európe, Amerike, Ázii a Afrike. Viac na https://www.congregatiojesu.org/.

Čo nám bolo darované cez povolanie do spoločenstva Congregatio Jesu?

Spravodlivá duša: Je to krása ženy, ako ju zamýšľal Boh, keď ženu stvoril. Je neobyčajnou slobodou od všetkých náklonností k ponukám sveta, ktoré by nás spútavali. Základom tejto slobody je, že všetko prežívame vo vzťahu k Bohu. Dôsledkom je to, že sestra je pripravená a schopná ku všetkým dobrým skutkom, na ktoré je Bohom povolaná. Tento dar máme prisľúbený a veľmi po ňom túžime.

Dar rozlišovania – spočíva v nachádzaní odpovedí na otázku srdca: čo VIAC oslávi Boha a pomôže k mojej spáse i k spáse ostatných?

4. sľub, voláme ho sľub poslušnosti pápežovi – spočíva v pripravenosti ísť kedykoľvek a kamkoľvek tam:

  • kde naša služba viac osoží ľuďom, 
  • kde naša služba poslúži k ich spáse tým, že prijmú Ježiša Krista za svojho Spasiteľa,
  • kde aj našou službou pripravujeme cestu Bohu, aby mohol byť viac a mocnejšie prítomný v našom svete.

Dnešný pápež František nám dáva jasné impulzy na rozlišovanie, kde nás chce mať Ježiš, ktorý nás zhromaždil, aby nás posielal.

Aké je „motto“ našej spoločnosti?

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo ... (Mt 6,33)

Hľadať a nachádzať Boha vo všetkom. To znamená "byť kontemplatívne v činnosti": čiže v každej situácii sa zastaviť (presne naopak, ako nás ťahá moderný svet), hľadať, kde zbadáme Božiu stopu a vybrať si tú možnosť, urobiť rozhodnutie pre to riešenie, inšpiráciu, ďalší krok, kde je stopa Boha.

Povolané prinášať nádej. (Generálna kongregácia CJ, 2011)