11. nedeľa v Cezročnom období - 18.6. 2023

11. nedeľa v Cezročnom období - 18.6. 2023

Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“

Mt 9, 36 – 10, 8

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Svoju modlitbu začnem osobným stíšením sa. Upokojím svoje telo postupným vnímaním jeho jednotlivých častí.
  • Pripomeniem si, že Boh je prítomný, a postupne vstúpim do jeho prítomnosti. Prosím o svetlo Božieho Ducha a vnímavosť srdca na jeho dotyk.
  • Vo chvíli ticha prosím o milosť, o dar, ktorý túžim v modlitbe dostať. Prosím o milosť osobnejšieho a hlbšieho poznania Krista. Osobitne prosím o milosť neustálej disponibility srdca pre odpoveď na jeho pozvanie.
  • Pomaly si prečítam text evanjelia. Vo svojej predstavivosti vidím Ježiša, ktorý pozerá na ľudí, na tých, ktorí sú hľadajúci, ktorí sa trápia a nevedia alebo nevidia cestu ďalej. Vidím jeho súcit a jeho túžbu darovať im svetlo a slobodu.
  • Vidím, ako volá dvanástich učeníkov, dáva im potrebné dary a milosti pre poslanie, ktoré im zveruje – ísť a prinášať ľuďom uzdravenie, nádej a lásku Boha.
  • Kde ja vidím seba v tomto pozvaní? Aké dary mám od Boha, ktoré môžem použiť pre dobro druhých? Akou konkrétnou službou chcem osláviť Boha?
  • „Žatva je veľká, ale robotníkov málo!“ „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte!“ Čo pre mňa osobne znamenajú tieto slová?
  • Na záver modlitby sa porozprávam s Kristom ako s blízkym priateľom. Ďakujem za všetky dobrá.
  • V krátkej reflexii sa pozriem, ako sa ma v modlitbe dotýkal Boh. K čomu konkrétne ma pozýva? Kde nachádzam život? Kde cítim prekážky?