17. nedeľa v Cezročnom období - 30.7.2023

17. nedeľa v Cezročnom období - 30.7.2023

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju. A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko?“ „Áno,“ odpovedali. A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“

Mt 13, 44-52

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Svoju modlitbu začnem osobným stíšením sa. Upokojím svoje telo postupným vnímaním jeho jednotlivých častí.
  • Pripomeniem si svoj úmysel modlitby – darovať Bohu prítomnú chvíľu ako dar. Boh je prítomný, postupne vstupujem do jeho prítomnosti a uvedomujem si svoju prítomnosť pred ním.
  • Prosím o svetlo Božieho Ducha a vnímavosť srdca na jeho dotyk.
  • Vo chvíli ticha prosím o milosť, o dar, ktorý túžim v modlitbe dostať. Prosím o milosť osobnejšieho a hlbšieho poznania Krista. Osobitne prosím o milosť múdrosti srdca a schopnosti rozpoznať pravé bohatstvo.
  • Pomaly si prečítam text evanjelia. Zastavím sa pri slovách, ktoré sa dotýkajú môjho srdca, a pobudnem s nimi. Počúvam, čo mi Boh hovorí cez tieto slová a k čomu ma pozýva.
  • Ježiš hovorí o nebeskom kráľovstve ako o poklade, ktorý je ukrytý. Prirovnáva nebeské kráľovstvo ku kupcovi, ktorý hľadá vzácnu perlu. Hovorí o sieti, ktorá zachytáva veci dobré i zlé. Aby bol nájdený poklad či objavená perla, vyžaduje si to isté úsilie, istú námahu, aktivitu a tiež rozpoznanie vzácnosti pokladu a rozhodnutie sa pre jeho získanie.
  • Ježiš poukazuje na konanie ľudí, ktorí riskujú veľa, pretože našli oveľa viac. Objavili poklad, ktorý je pre nich neoceniteľný, a preto robia kroky, ktoré sú v očiach druhých možno nepochopiteľné.
  • Čo je pre mňa osobne v mojom živote „pokladom v poli“ či „nájdenou perlou“? Ako „nájdený poklad“ či „vzácna perla“ menia moje životné postoje?
  • Na záver modlitby sa porozprávam s Kristom ako s blízkym priateľom. Ďakujem za všetky dobrá. Hovorím s ním o poklade môjho života a možnosti nových postojov v mojom živote.
  • V reflexii modlitby sa pozriem, ako sa ma v modlitbe dotýkal Boh. K čomu konkrétne ma pozýva? Kde nachádzam život? Kde cítim prekážky?