2. adventná nedeľa - 4.12.2022

2. adventná nedeľa - 4.12.2022

V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“

To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.

Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: ‚Naším otcom je Abrahám!‘ – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“

Mt 3, 1-12

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Ján Krstiteľ ma v dnešnom evanjeliu pozýva pripraviť cestu Pánovi...
  • Pripravím sa na stretnutie s Pánom stíšením, uvedomením si jeho prítomnosti a darovaním času, ktorý chcem s ním stráviť, a to so všetkým, čo je súčasťou mojej cesty k nemu.
  • Veď ma, Pane, a daruj mi svojho Ducha Svätého, aby táto chvíľa s tebou bola na slávu nebeského Otca, na spásu mojej duše a poslúžila aj k spáse duší mojich blížnych. Daj, prosím, aby tvoje slovo bolo svetlom pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch“ (Ž 119, 105).
  • Ktorá veta či slovo ma najviac oslovili po prečítaní evanjelia a aká túžba (prosba) sa vo mne vynára pri predstave a uvažovaní nad udalosťou, ktorá opisuje postavu Jána Krstiteľa, Kristovho predchodcu?
  • Slová, výrazy, ktoré ma zaujali, „vychutnávam“, „preciťujem“, zotrvávam pri nich a načerpám z nich čo najviac ovocia. Prenikám do nich svojím uvažovaním, vnímam súvislosti a odkaz pre mňa.
  • Nechám sa viesť povzbudením Jána Krstiteľa: „Priprav cestu Pánovi, vyrovnaj mu chodníky...“
  • Na čo chcem zamerať svoju prípravu? Čo potrebujem vyrovnať, urovnať v sebe alebo vo vzťahu k druhým, aby sa mi lepšie kráčalo?
  • Mesiáš, ktorý má prísť, zjavuje Ján Krstiteľ, bude mocnejší, ako je on. On, Boh mocný a veľký, sa stáva jedným z nás. Rozumie mi a je pripravený pomôcť mi s „vyrovnaním chodníkov“. Rozprávam s ním o tom, čo prežívam. Vyjadrím mu svoju radosť, starosť, neistotu, obavy, nádej, vďačnosť... a na záver sa pomodlím modlitbu Otče náš.
  • Po ukončení meditácie sa v spätnom pohľade pozriem, ako sa mi darilo: Aké vnútorné pocity napĺňajú moje vnútro? Čo bolo tým najdôležitejším posolstvom pre mňa? Môžem ešte raz vyjadriť svoju vďačnosť, zapísať si najdôležitejšie odkazy. Ak sa mi nedarilo, uvažujem, prečo? Potrebujem zmeniť miesto modlitby, čas, zlepšiť prípravu...? Odovzdám sa Pánovi so všetkými úspechmi i nedostatkami pri tejto meditácii.