2. nedeľa v Cezročnom období - 15.01.2023

2. nedeľa v Cezročnom období - 15.01.2023

Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“ Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: ‚Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.‘ A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“

Jn 1, 29-34

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Prídem na moje modlitbové miesto a zaujmem polohu, ktorá mi najviac pomôže vstúpiť do dialógu s Pánom. Stíšim svoje myšlienky a pokúsim sa o vnútorné i vonkajšie ticho. Mne blízkym gestom vyjadrím pripravenosť počúvať...
  • Pomaly a opakovane si prečítam hore uvedený text. Znovu som pri Jordáne a z úst Jána Krstiteľa počúvam svedectvo o Ježišovom KRSTE. Ak sa k tomu cítim pozvaný, môžem si zopakovať meditáciu z predchádzajúcej nedele, tak ako nám to odporúča sv. Ignác:
  • Môžem sa vrátiť ešte raz k nejakému bodu, o ktorom som už meditoval, môžem sa zastaviť pri tých slovách, obrazoch, kde som zakúsil nejaké poznanie, útechu alebo ktoré mi nič alebo len málo povedali, aby som dal priestor zostúpeniu vnútorného svetla alebo živšie prežil nejakú náboženskú pravdu. Sv. Ignác radí sústrediť sa len na časť, jeden bod predchádzajúcej modlitby a usilovať sa z toho čo najviac vyťažiť (vysvetlivky k Duchovným cvičeniam).
  • V predstavivosti sa postavím na breh rieky alebo vstúpim priamo do nej, nechám si obmývať nohy vodou a očami vnímam postavu Jána Krstiteľa. Chvíľu ho pozorujem a pozorne počúvam, čo hovorí o Ježišovi: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriechy...“
  • O čo by som chcel poprosiť Baránka, aby to zo mňa sňal? Naopak, po čom túžim, aby ma tým obdaroval? Nechám si čas to pomenovať.
  • Aj ďalšie slová svedectva Jána Krstiteľa o Ježišovi sú plné obrazov a symbolov. „...muž, ktorý je predo mnou“, „...ja som ho nepoznal“ (Jánova pokora uznať svoje miesto, priznať sa, že ho nespoznal), „...ten, čo krstí Duchom Svätým, ...toto je Boží Syn!“
  • Ktorou z viet sa cítim oslovený? Prečo? Ako sa v nej odráža môj život? Môžem sa o tom porozprávať s Jánom, Ženíchovým priateľom...
  • Čo by som ako svedectvo o Ježišovi povedal ja ?
  • Modlitbu ukončím poďakovaním za milosti, svetlo a Božie požehnanie, s ktorým tu Pán bol prítomný, alebo žalmom 40, 1-10.