3. pôstna nedeľa - 12. 03. 2023

3. pôstna nedeľa - 12. 03. 2023

Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal:

„Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“ Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!“ Povedal jej: „Choď, zavolaj svojho muža a príď sem!“ Žena mu odpovedala: „Nemám muža.“ Ježiš jej vravel: „Správne si povedala: ‚Nemám muža,‘ lebo si mala päť mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu.“ Žena mu vravela:

„Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať.“ Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.“ Žena mu vravela: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko.“ Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“ Vtom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ale nik nepovedal: „Čo sa jej pýtaš?“ Alebo: „Prečo sa s ňou rozprávaš?“ Žena nechala svoj džbán, odišla do mesta a vravela ľuďom: „Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila! Nebude to Mesiáš?“ Vyšli teda z mesta a šli k nemu. Medzitým ho učeníci prosili: „Rabbi, jedz!“ On im povedal: „Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte. “Učeníci si hovorili medzi sebou: „Vari mu niekto priniesol jesť?“ Ježiš im povedal: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo. Nevravíte aj vy: ‚Ešte štyri mesiace a bude žatva?‘ Hľa, hovorím vám: Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu! Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa spoločne tešili aj rozsievač, aj žnec. Tu sa potvrdzuje príslovie: Jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy ste vstúpili do ich práce. “Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: „Povedal mi všetko, čo som porobila. “Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“ 

Jn 4, 5-42

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Svoje stretnutie s Bohom v modlitbe začnem uvedomením si Jeho prítomnosti. Pripomeniem si, že On je Ten, ktorý je prítomný stále a teší sa mojej prítomnosti.
  • Vstúpim do Jeho prítomnosti osobným stíšením sa. Pomocou mi môže byť vnímanie dlaní, vnímanie vlastného dychu. Upokojím svoje telo. Prosím o svetlo Božieho Ducha a vnímavosť srdca na Jeho dotyk.
  • Vo chvíli ticha prosím o milosť, o dar, ktorý túžim v modlitbe dostať. Pomaly si prečítam text evanjelia.
  • Predstavím si Ježiša unaveného z cesty ako sedí pri studni na pravé poludnie. Prichádza žena po vodu a namáha sa, aby ju nabrala. Ježiš vstupuje do dialógu s touto ženou ako prvý a pýta si vodu. On prvý vyjadrí slovami túžbu, ktorú žena nosí vo svojom srdci už dlho. Je to túžba po vode, ktorá by uhasila jej dlhotrvajúci vnútorný smäd.
  • Pozorujem ženu, ktorá je schopná vidieť a počuť pravdu o svojom živote iba v milujúcom a prijímajúcom pohľade Krista. Cez pravdu o sebe poznáva pravdu o Bohu. Stretáva Boha. Pije živú vodu, ktorá v nej obnovuje život. Nachádza Zdroj života a privádza k Nemu aj druhých.
  • Skúsim sa pozrieť na svoj život. Aký smäd trápi moje vnútro? Túžim po živej vode? K akej studni chodím čerpať vodu pre svoj život? Koho tam stretávam?
  • Na záver modlitby sa porozprávam s Bohom ako priateľ s priateľom. Ponúknem mu pravdu o svojom živote a dovolím Mu, aby uhasil môj smäd.

V krátkej reflexii sa pozriem kde bol Boh v mojej modlitbe. Ako sa ma dotýkal? Čo som v modlitbe zažívala? Kde nachádzam život? Kde cítim prekážky?