31. nedeľa v Cezročnom období - 31.10.2021

31. nedeľa v Cezročnom období - 31.10.2021

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal  sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“

Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“

Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“

Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“

A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

Mk 12, 28b-34

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Na mieste, ktoré som si vybrala na modlitbu, si doprajem čas, aby som sa navonok aj vo vnútri stíšila. Uvedomím si, že Boh je tu. Bol tu už predo mnou. Chce so mnou byť ako môj blízky priateľ. Má ma rád a je tu pre mňa. Poďakujem mu za to. Som tu teraz len pre neho.
  • Poprosím Ducha Svätého, aby mi pomohol otvoriť sa pôsobeniu Božieho slova vo mne, porozumieť mu a uskutočňovať ho.
  • Pozorne načúvajúc si prečítam evanjelium a vnímam, ktorá veta či slovo sa ma dotýka. Môžem si udalosť predstaviť, vnímať všetko vnútornými zmyslami a byť súčasťou deja.
  • Vidím, ako zákonník pristúpi k Ježišovi a kladie mu otázku: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Pozorujem Ježiša, ako mu venuje pozornosť, počúva a ochotne mu odpovedá. Povie mu nielen to, ktoré prikázanie je prvé, ale aj to, ktoré je druhé, lebo patria k sebe ako dve strany jednej mince.
  • Všimnem si zákonníka, ako reaguje na Ježišove slová. Nepýtal sa preto, že by to nevedel, veľmi dobre poznal odpoveď. Odobril „správnosť“ Ježišovej odpovede, sám ju zopakoval a ukázal, že aj rozumie, o čo v prikázaní lásky ide.
  • A odpoveď na túto otázku poznám aj ja dnes. No Ježiš mi opäť potvrdzuje, a vždy znova to rád urobí, že milovať Jediného, ktorý ma miluje prvý, a iného vedľa mňa je „top“.  
  • Možno sa potrebujem s Ježišom pozrieť na svoj život, vzťahy, postoje, rozhodnutia... a položiť si otázku: Čomu dávam prakticky najväčšiu váhu ja? Alebo dovolím, aby sa ma to opýtal sám Ježiš. Pokúsim sa nájsť v sebe pravdivú odpoveď a ostanem v úprimnom osobnom rozhovore s Pánom o všetkom, čo objavím.
  • Počúvam, ako mi Ježiš hovorí:

„Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“