33. nedeľa v Cezročnom období – 13. 11. 2022

33. nedeľa v Cezročnom období – 13. 11. 2022

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, povedal:  „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“  Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“  On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: „To som ja“ a: „Ten čas je už blízko.“ Nechoďte za nimi!  A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“  Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu.  Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.  Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno.  To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo.  Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť,  lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť.  Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život.  Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno.  Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí.  Ak vytrváte, zachováte si život.“

Lk 21, 5-19

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Vnútorne sa stíšim a upokojím. Uvedomím si, že ma Boh pozýva, aby som bol s ním. Mojou odpoveďou na jeho túžbu po mne je tento čas modlitby a rozjímania.
  • Potom poprosím Boha o milosť, ktorú chcem dosiahnuť – tu to môže byť: Prosím o milosť vytrvalosti vo viere a v mojom osobnom vzťahu s Ježišom.
  • Pomaly si prečítam evanjelium... Dnes by sa dalo nazvať Evanjeliom ťažkých chvíľ... Vedie sa rozhovor o nádhere jeruzalemského chrámu, ktorý bol centrom náboženského života Židov. Tu konali obety, tu slávili svoje sviatky... Pri pohľade na chrám Ježiš povie: „Neostane kameň na kameni. Všetko bude zborené.“
  • Mám v živote niečo, čo má pre mňa veľkú cenu? Možno som to „vybudoval“ vlastnými rukami. Môžem si predstaviť, že Ježiš stojí pri mne, pozeráme sa spolu na toto „dielo“ a z jeho úst počujem: „Nezostane z toho kameň na kameni...“  Čo sa vo mne odohráva?
  • Potom sa započúvam do ďalších Ježišových slov, v ktorých hovorí o ťažkých chvíľach. ALE! Vnímam aj jeho rady a uistenia:

- prídu ľudia, ktorí budú hovoriť v jeho mene, a predsa budú falošnými prorokmi... Ježišova rada: „Nechoďte za nimi!“

- počúvam o vojnách, nepokojoch, prírodných katastrofách, chorobách a hlade... Ježiš hovorí: „Neľakajte sa!“

- prežívam rôzne formy prenasledovania vo svete, v spoločnosti, dokonca aj medzi najbližšími príbuznými a možno uvažujem nad tým, ako sa brániť, ako obhájiť svoju vieru... Ježiš dáva prísľub: „Ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci protivníci odolať, ani protirečiť.“

  • Pre uvažovanie si môžem vybrať jednu oblasť, ktorú najintenzívnejšie prežívam a nechám na seba pôsobiť nielen ťažkosť, ale hlavne Ježišove slová.
  • Vo všetkých ťažkých chvíľach ma Ježiš pozýva k vytrvalosti vo vzťahu s ním: „Ak vytrváte, zachováte si život.“
  • Prosím Boha o vytrvalosť vo viere:

Vyzbroj ma, Pane, vytrvalou vierou,

ktorá sa nevzdáva ani v najťažších chvíľach.

Nech neprestanem chváliť

a vzývať tvoje meno za žiadnych okolností.

  • Na záver vyznám svoju vieru modlitbou Verím v Boha.