4. nedeľa v Cezročnom období - 30.1.2022

4. nedeľa v Cezročnom období - 30.1.2022

Ježiš v nazaretskej synagóge začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“

Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“

On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej vlasti.“

A dodal: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“

Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

Lk 4, 21-30

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Doprajem si čas a na chvíľu sa zastavím na tichom, nerušenom mieste. Stíšim sa a vychutnám si, že som v prítomnosti Boha, ktorý mi daroval moje bytie, dnešný deň i túto chvíľu. Dôverne ma pozná. Poznal ma skôr, ako  ma utvoril v lone mojej mamy... (Jer 1, 5) Je so mnou, prebýva vo mne.
  • Aj dnes v „synagóge“ môjho srdca chce ku mne prehovoriť, dať sa mi hlbšie spoznať, svojím slovom ma formovať. Poprosím Ducha Svätého o svetlo a otvorenosť jeho pôsobeniu.
  • Pomaly, pozorne si prečítam dnešné evanjelium a opisovanú udalosť si predstavím. Vidím Ježiša v synagóge uprostred svojich rodákov, počúvam, ako k nim po prečítaní úryvku proroka Izaiáša prehovára. Vnímam, ako počúvajúci reagujú, meniacu sa atmosféru v synagóge i Ježiša a jeho reakcie. Akú ozvenu to vyvoláva vo mne a kde vidím seba?
  • Ježiš prišiel medzi svojich s radostnou zvesťou o spásonosnom pôsobení Boha a o naplnení prisľúbení, ktoré dal svojmu ľudu. Ale naráža na akúsi tvrdosť sŕdc, ktorým síce lahodia jeho milé slová, ale ostanú pri skeptickom počudovaní; a jeho slová odhaľujúce pravdu vyvolajú hnev a odmietnutie.
  • Nachádzam snáď aj ja v mojom vzťahu ku Kristovi nejakú prekážku, ktorá mi bráni prijať ho do všetkých oblastí môjho života, pustiť ho k sebe celkom blízko, dovoliť mu dotknúť sa citlivých miest a konať vo mne?
  • Pán prichádza a dáva seba, svoju milosť, uzdravenie, očistenie, spásu ako čistý dar. Prichádza pobádaný láskou pri pohľade na utrpenie a biedu či túžbu človeka, ktorý má srdce plné viery, dôverujúce, pokorné a otvorené pre prijatie daru.
  • Boh je nanajvýš slobodný vo svojej láske, daruje (sa) slobodne a veľkodušne, jeho dary nemožno vymáhať alebo sa ich dožadovať. Aká je moja skúsenosť?
  • Ostanem s Ježišom. Čo mu chcem v tejto chvíli povedať? Čo mi hovorí on? Načúvam.