7. nedeľa v Cezročnom období - 20.2.2022

7. nedeľa v Cezročnom období - 20.2.2022

„Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!

Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!

Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté.

Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.

Lk 6, 27-38

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Dnes venujem dlhšiu pozornosť uvedomeniu si Božej prítomnosti. Som tu, pred jeho tvárou, bez prikrášľovania a pretvárky – s celým bohatstvom svojej osobnosti aj s celou svojou úbohosťou a hriešnosťou.
  • Usilujem sa vnútorne precítiť, ako na mňa Boh pozerá:

Aj dnes mi „odpúšťa všetky neprávosti,
lieči všetky moje neduhy,
nezaobchádza so mnou podľa mojich hriechov,
ani mi neodpláca podľa mojich neprávostí.
Je voči mne milostivý a milosrdný,
zhovievavý a nesmierne dobrotivý.“ (porov. Ž 103)

  • Poďakujem Bohu, že na mňa pozerá očami lásky.
  • Prejav lásky si vyžaduje odpoveď lásky. Ježiš ma v evanjeliu pozýva, aby som sa od neho učila milovať ako on, aby som si osvojila tento „milujúci pohľad“ vo vzťahu k mojim blížnym – priateľom aj nepriateľom: „Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú ...“ (Lk 6, 27)
  • Ježiš ma pozýva k životnému postoju človeka, ktorý neodpláca zlo zlom, ale na zlo reaguje láskou, preukázaním konkrétneho dobra.
    Sv. Ignác z Loyoly hovorí, že Ježišov život je totálne agere contra – opak konania a postojov prvého človeka, padlých anjelov a našich sebeckých a povýšeneckých postojov.
  • Predstavím si situácie a ľudí, ktorí mi ublížili, zranili ma alebo mi spôsobili nejaké zlo a uvažujem o tom, čo nosím vo svojom srdci vo vzťahu k nim. Dokážem im odpustiť? Modlím sa za nich? Žehnám im?
  • Ak to nedokážem, urobím podľa rady sv. Augustína: „Rob to, čo dokážeš, a modli sa za to, čo nedokážeš, a Boh dá, aby si to dokázal.“