Hľa, tvoja matka

Hľa, tvoja matka

"Blahoslavená Panna, vzhľadom na dar a hodnosť Božieho materstva, čo ju spája so Synom Vykupiteľom, a pre svoje neobyčajné milosti a úlohy je veľmi úzko spojená s Cirkvou. Bohorodička je predobrazom Cirkvi... a to v poriadku viery, lásky a dokonalej jednoty s Kristom," píše o preblahoslavenej Panne Márii v živote Cirkvi pápež Ján Pavol II. v encyklike Redemptoris Mater.

Mária ostáva od začiatku s apoštolmi v očakávaní Turíc. Ako "blahoslavená, ktorá uverila" je cez všetky pokolenia prítomná v Cirkvi putujúcej vo viere ako vzor nádeje, ktorá nesklame. Ako panna uverila, že počne a porodí Syna, "Svätého", ktorému bude zodpovedať meno "Boží Syn", meno "Ježiš". Ako služobnica Pána ostala dokonale verná osobe a poslaniu svojho Syna. "Ako Matka 'pre svoju vieru a poslušnosť, zatienená Duchom Svätým, porodila na zemi, bez styku s mužom, samého Otcovho Syna'." 

Cirkev právom preukazuje Márii osobitnú úctu. Mária ako Panna a Matka, prítomná v tajomstve Krista, ostáva prítomná i v tajomstve Cirkvi. "Cirkev sa stáva matkou, keď verne prijíma Božie slovo a "kázaním a krstom rodí pre nový a nesmrteľný život deti počaté z Ducha Svätého a zrodené z Boha." Súčasne však podľa Máriinho príkladu Cirkev ostáva aj pannou, ktorá zachováva neporušenú a čistú vernosť svojmu Ženíchovi. Táto vernosť je vzorom úplného oddania sa Bohu v celibáte, v zasvätenom panenstve, ktoré je zdrojom osobitnej duchovnej plodnosti. Je prameňom materstva v Duchu Svätom. 

Cirkev stráži aj vieru, ktorú dostala od Krista. "Má strážiť Božie slovo a so súdnosťou a rozvahou skúmať jeho bohatstvá, aby o ňom mohla v každom čase a všetkým ľuďom vydávať svedectvo." Cirkev nasleduje Matku svojho Pána, ktorá je v tajomstve Cirkvi prítomná oveľa viac ako len vzor a predobraz. Mária s materskou láskou spolupracuje na zrode a výchove synov a dcér Matky Cirkvi. Cirkev hojne čerpá z jej materského prostredníctva. Tu vidieť hodnotu slov, ktoré povedal Ježiš svojej Matke na kríži: "Žena, hľa tvoj syn" a učeníkovi: "Hľa, tvoja matka".

Tieto slová určujú Máriino postavenie v živote Ježišových učeníkov a vyjadrujú jej nové materstvo ako Matky Vykupiteľa. Materstvo duchovné, ktoré vzniklo z hĺbky veľkonočného tajomstva Vykupiteľa sveta. Kresťanský ľud si vždy uvedomoval hlboké spojenie úcty k svätej Panne s eucharistickým kultom. Mária vedie veriacich k Eucharistii.

Máriino materstvo, ktoré sa stáva dedičstvom človeka, je darom, ktorý sám Ježiš osobne dáva každému človeku. Pod krížom sa začína to osobitné zverenie človeka Kristovej Matke. "Zverenie je odpoveď na lásku určitej osoby, najmä na lásku matky." Keď sa kresťan synovsky zveruje Márii, prijíma za svoju Kristovu matku a vovádza ju do svojho vnútorného života. "Vzal si ju k sebe." Tento synovský vzťah nielenže má svoj začiatok v Ježišovi, ale je naň zameraný. 

Mária naďalej opakuje svoje slová z Kány Galilejskej: "Urobte všetko, čo vám povie." Veď Kristus je jediným Prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. On je "cesta, pravda a život". Boh sa vo vznešenosti vtelenia svojho Syna zveril slobodnej a aktívnej službe ženy. Žena, keď pozerá na Máriu, nachádza v nej tajomstvo, ako má dôstojne prežívať svoju ženskosť a uskutočňovať svoj pravý rozvoj. "V Máriinom svetle Cirkev vidí na tvári ženy odlesk krásy, ktorá je zrkadlom najvznešenejších citov, akých je schopné ľudské srdce." 

Mária svojím novým materstvom v Duchu privíňa k sebe všetkých a každého v Cirkvi. A privíňa k sebe všetkých a každého aj prostredníctvom Cirkvi. Mária, Matka Cirkvi, je vzorom pre Cirkev. Tá má od panenskej Božej Matky preberať najčistejšiu formu dokonalého nasledovania Ježiša. Mária sa matersky zúčastňuje na "tvrdom boji proti mocnostiam temnosti", ktorý prebieha počas celých ľudských dejín. Pomáha svojim deťom, kdekoľvek a akokoľvek žijú, nájsť cestu do Otcovho domu. 

Pápež Pavol VI. vyhlásil Pannu Máriu za Matku Cirkvi 21. novembra 1964. Na základe rozhodnutia pápeža Františka sa od roku 2018 slávi v celej Cirkvi latinského obradu záväzná liturgická spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi. Jej dňom je pondelok po nedeli Zoslania Ducha Svätého. Tohto roku to bude 24. máj.

sr. Lenka CJ