Kajajte sa verte evanjeliu!

Kajajte sa verte evanjeliu!

Na pôstnej ceste, ktorá nás vedie k veľkonočnému sláveniu, si pripomíname toho, kto „sa uponížil, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“. V tomto čase obrátenia nás pápež František vo svojom posolstve pozýva obnoviť našu vieru, načerpať „živú vodu“ nádeje a s otvoreným srdcom prijímať Božiu lásku, ktorá nás premieňa na bratov a sestry v Kristovi.

Cesta chudoby a zriekania sa, láskyplná starostlivosť a záujem o zraneného človeka a synovský dialóg s Otcom nám umožňujú konkrétne uskutočňovať úprimnú vieru, živú nádej a činorodú lásku.

1. Viera nás pozýva, aby sme prijali Pravdu a stali sa jej svedkami pred Bohom a všetkými našimi bratmi a sestrami. Tou Pravdou je sám Kristus, ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť až do dna a stal sa Cestou vedúcou k plnosti Života, ktorá je náročná, ale otvorená pre všetkých.

2. Nádej je ako „živá voda“, ktorá nám umožňuje pokračovať na našej ceste. Už pri ohlásení svojho utrpenia a smrti poukazuje Ježiš na nádej, keď hovorí: „...ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych“. Ježiš nám hovorí o budúcnosti, ktorú nám otvorilo dokorán Otcovo milosrdenstvo. Prijatie odpustenia vo sviatosti zmierenia, ktoré je ústredným bodom našej cesty k obráteniu, nám umožňuje šíriť odpustenie. V pôstnom období myslime viac na to, aby sme hovorili „slová povzbudenia, ktoré poskytnú útechu, dodajú silu, potešia, vzpružia“.

3. Láska, prežívaná v Kristových stopách, ako pozornosť a súcit voči každému človeku, je tým najvyšším prejavom našej viery a našej nádeje. Láska sa raduje, keď vidí druhého rásť. Preto aj trpí, keď druhého sužuje úzkosť: v osamelosti, chorobe, bez strechy nad hlavou, v opovrhnutí, v núdzi... Láska je dar, ktorý dáva nášmu životu zmysel a vďaka ktorému považujeme núdzneho za člena našej vlastnej rodiny, za priateľa, brata či sestru.

V závere posolstva na tohtoročné pôstne obdobie pápež František zdôrazňuje, že každá etapa života je časom, aby sme verili, dúfali a milovali. „Mária, Matka Spasiteľa, verná pod krížom i v srdci Cirkvi, nech nám pomáha svojou starostlivou prítomnosťou a nech nás na ceste k veľkonočnému svetlu sprevádza požehnanie Zmŕtvychvstalého.“

sr. Lenka CJ