Krst Krista Pána - 8.1.2023

Krst Krista Pána - 8.1.2023

Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť.  Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“  Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval.  Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho.  A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“

Mt 3, 13-17

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Vnútorne sa stíšim a uvedomím si, že stojím pred tvárou Boha, ktorý ma požehnáva svojím pokojom. Uvedomím si momenty týchto vianočných sviatkov, v ktorých som prežíval vnútorný pokoj, a ďakujem Bohu za tento dar.
  • Potom poprosím Boha o milosť, ktorú chcem dosiahnuť – tu to môže byť: Prosím o milosť „synovskej poslušnosti“, aby som svojím životom naplnil plán, ktorý Boh so mnou má.
  • Pomaly si prečítam evanjelium a predstavím si zástup ľudí čakajúcich na to, aby vstúpili do rieky Jordán a dali sa pokrstiť krstom na očistenie hriechov. V duchu sa môžem zaradiť do zástupu... Vidím pred sebou Ježiša, ktorý tiež vstupuje do rieky... Vidím, ako Ján Krstiteľ zostáva zarazený, zdráha sa Ježiša pokrstiť, lebo vie, kto je Ježiš...
  • Započúvam sa do dialógu, ktorý sa medzi nimi odohráva... Ježiš hovorí: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“
  • Massimo Grilli o tejto spravodlivosti píše: „Spravodlivosť v Matúšovi je správny spôsob, ako stáť pred Bohom a človekom, je správny vzťah s Bohom a bratmi. Spravodlivosť je percepcia (vnímanie), že stojím pred niekým a prežívam s ním vzťah v plnosti. Ježiš sa podrobí Božiemu plánu a bude praktizovať synovskú poslušnosť.“ (Zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, str. 21)
  • „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ Je to Syn, ktorý slobodne zostúpil do nášho sveta, ktorý slobodne vstúpil do rieky Jordán, aby splnil vôľu Otca, aby sa tak mohol uskutočniť Boží plán s nami.
  • Pripomeniem si momenty môjho života, keď som jasne vnímal Božiu vôľu, jeho prozreteľnosť; keď som veril, že Boh má so mnou svoj plán. Uvažujem nad tým, čo som vtedy cítil, ako som reagoval, ako sa na tieto momenty pozerám s odstupom času... Snažím sa vyťažiť z tohto uvažovania čo najviac pre prítomnosť.
  • Na záver sa poďakujem Bohu za poznanie, ktoré mi v tomto čase modlitby daroval, a môžem sa pomodliť modlitbu:

Všemohúci a večný Bože,

keď bol Ježiš Kristus pokrstený v Jordáne a vznášal sa nad ním Duch Svätý, slávnostne si vyhlásil, že je tvojím milovaným Synom;

dopraj nám, svojim deťom, zrodeným z vody a Ducha Svätého, stále zotrvávať v tvojej priazni a so synovskou poslušnosťou napĺňať plán, ktorý s nami máš.

Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.