Láska naša každodenná

Láska naša každodenná

"Nemôžeme povzbudzovať k napredovaniu vo vernosti a vo vzájomnom darovaní, ak nepodnietime rast, upevnenie a prehĺbenie lásky v manželstve a v rodine," začína pápež František štvrtú kapitolu apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. "Milosť sviatosti manželstva je na prvom mieste určená na zdokonaľovanie lásky manželov," zdôrazňuje a dodáva, že slovo "láska" býva neraz prekrútené. Prvú časť kapitoly venuje hymne na lásku od svätého Pavla, kde môžeme nájsť niektoré vlastnosti opravdivej lásky.

Pápež František začína trpezlivosťou, pri ktorej vyzdvihuje Božiu zhovievavosť. Človek sa nemá riadiť impulzmi a útočiť na iných. Avšak "byť trpezliví neznamená nechať, aby s nami zle zaobchádzali, tolerovať fyzické napadnutia alebo dovoliť, aby sa k nám správali ako k predmetom." Zároveň vyzýva k pestovaniu trpezlivosti a uznaniu, "že aj druhý má právo žiť na tejto zemi spolu so mnou - taký, aký je."

Nasleduje postoj dobrotivosti. Pavol nástojí na tom, že láska nie je len cit, ale treba ju chápať v zmysle „robiť dobro“. "Ako hovorieval svätý Ignác z Loyoly, láska sa musí vkladať viac do skutkov než do slov." Len tak môže prejaviť celú svoju plodnosť a zažiť radosť z dávania.

Postoj žiarlivosti alebo závisti nemá v láske miesto. "Závisť je smútok nad prospechom druhého, ktorý ukazuje, že nás nezaujíma šťastie druhých", len vlastný komfort a vlastné ja. "Skutočná láska oceňuje úspechy druhých, necíti ich ako ohrozenie," prijíma, "že každý má iné dary a rozličné životné cesty", píše pápež František.

Láska nie je arogantná. Jej súčasťou je postoj pokory, ktorý pomáha človeku chápať, odpúšťať a zo srdca slúžiť druhým. Logika kresťanskej lásky nie je logikou nadradenosti a moci nad inými. "Milovať tiež znamená byť vľúdny", pokračuje pápež František a zdôrazňuje: "láska sa nechová grobiansky, nekoná nezdvorilo, nie je hrubá v správaní". Láska nepôsobí druhým utrpenie. "O čo viac je intímna a hlboká, o to väčšmi si vyžaduje rešpektovať slobodu a schopnosť čakať, kým druhý otvorí dvere svojho srdca." "Kto miluje, dokáže vysloviť slová povzbudenia, ktoré poskytnú útechu, dodajú silu, potešia, vzpružia."

Svätý Tomáš Akvinský píše, že láske "je viac vlastné chcieť milovať, než chcieť byť milovaný". "Láska teda môže ísť ponad spravodlivosť, nezištne sa rozdať a nič za to nečakať. ... Až tak, že dospeje k tej najväčšej láske, ktorou je dať život za druhých," konštatuje pápež František.

V ďalšom bode poukazuje na lásku bez vnútorného násilia, agresivity či napätia a vyzýva: "nikdy neskončime deň v rodine bez toho, aby sme sa zmierili!" "Keď sme boli urazení alebo sklamaní, je možné a vhodné odpustiť", aj keď to nie je ľahké. "Rodinné spoločenstvo možno uchovávať a zdokonaľovať iba za cenu sebazaprenia a sebaobety." Vyžaduje si "pohotovú a veľkodušnú vôľu, ochotnú odpúšťať, znášať, zľutovať sa, zhodnúť sa, zmieriť," povzbudzuje pápež František. Aby sme mohli odpustiť, "potrebujeme prejsť cez oslobodzujúcu skúsenosť pochopenia a odpustenia sebe samým," dodáva. 

Láska sa teší z dobra druhého. Nie je to však možné pre toho, kto sa vždy musí porovnávať, súťažiť a hoci tajne, raduje sa z chýb druhého. "Ak nebudeme živiť našu schopnosť tešiť sa z prospechu druhého a budeme sa koncentrovať len na naše potreby, odsúdime sa na život v obmedzenej radosti."

"Láska žije spolu s nedokonalosťou, znáša ju a vie stáť v tichu pred ohraničeniami milovanej osoby." Všetko verí. Dôvera umožňuje vzťah slobody, dáva priestor autonómii, otvorenosti pre svet a novým skúsenostiam, ktoré vzťah obohacujú. Láska nezúfa nad budúcnosťou, "vždy dúfa, že je možné vyzretie,  prekvapivé rozkvitnutie krásy". Každá "osoba, so všetkými jej slabosťami, je povolaná k plnosti neba."

V pozitívnom duchu láska znáša všetky protivenstvá. "V rodinnom živote treba pestovať túto silu lásky, ktorá umožňuje bojovať proti zlu, ktoré ju ohrozuje. Láska sa nenechá premôcť nevraživosťou, neúctou voči osobám, túžbou zraniť alebo sa pomstiť," povzbudzuje manželov pápež František a vyzýva, aby rástli vo vzájomnej láske. 

 

„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“

 

sr. Lenka CJ