Nedeľa Najsvätejšej Trojice - 26.5.2024

Nedeľa Najsvätejšej Trojice - 26.5.2024

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Mt 28, 16-20

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Vnútorne sa stíšim a uvedomím si, že som v prítomnosti Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. Napriek tomu, že tajomstvo Najsvätejšej Trojice prevyšuje moje chápanie, vzdávam chvály Bohu, ktorý sa ku mne skláňa v Otcovi, ktorý sa za mňa obetoval v Synovi a ktorý je mojím Tešiteľom v Duchu Svätom.
  • Potom poprosím Boha o milosť, ktorú chcem dosiahnuť. Tu to môže byť: Prosím o hlbokú vieru v tajomstvo Najsvätejšej Trojice a o dar lásky, ktorá prúdi medzi božskými osobami – Otcom, Synom a Duchom Svätým.
  • Pomaly si prečítam dnešné evanjelium; všímam si, v akom vnútornom rozpoložení sú Ježišovi učeníci: „...klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Potom obrátim pozornosť na seba a pozriem sa na môj vnútorný stav: čo mnou hýbe, v akom stave som vo vzťahu k Bohu, v akom rozpoložení čítam toto evanjelium...
  • Ježiš sa mi prihovára v každom vnútornom stave a zveruje mi poslanie: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého  a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.  Ježiš ma vyzýva k tomu, aby som „vykročil“ a cieľom tohto vykročenia má byť ohlasovanie jeho učenia, jeho života, jeho slov a skutkov. Pri vydávaní svedectva chcem myslieť na to, že nechcem hovoriť vo vlastnom mene, ale v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Moje slová a moje skutky majú byť odbleskom lásky, ktorá prúdi medzi božskými osobami.
  • Opäť obrátim pozornosť na seba, pozriem sa na prostredie, v ktorom žijem (rodina, komunita, zamestnanie...), a uvažujem nad tým, ako môžem „vykročiť“ a hlásať v mene Najsvätejšej Trojice. Nezabúdam ani na Ježišovo uistenie, že je so mnou „po všetky dni“.
  • Na záver sa môžem pomodliť modlitbu k Najsvätejšej Trojici:

Bože, láskavý Otče, ty si poslal na svet
Slovo pravdy a Ducha Posvätiteľa,
a tak si mi zjavil svoje obdivuhodné tajomstvo;
daj, aby som v duchu pravej viery
vyznával slávu večnej Trojice
a klaňal sa jedinému všemohúcemu Bohu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije
a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov. Amen