Nezabúdajme na starých rodičov a seniorov

Nezabúdajme na starých rodičov a seniorov

Svetový deň starých rodičov a seniorov sa bude v Cirkvi po prvýkrát sláviť v nedeľu 25.7. 2021. 

Štvrtá júlová nedeľa sa tak z rozhodnutia pápeža Františka stane pravidelným termínom tohto slávenia, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny.

Témou posolstva k Svetovému dňu starých rodičov a seniorov je Ježišov prísľub z Matúšovho evanjelia "Ja som s tebou po všetky dni". Je to prísľub, ktorý dal Pán učeníkom pred svojím nanebovstúpením a "ktorý dáva aj dnes tebe, drahý dedko a drahá babka," píše v úvode pápež František. "Celá Cirkev je ti - lepšie povedané nám - nablízku, stará sa o teba, má ťa rada a nechce ťa nechať samého!"

Pápež v posolstve objasňuje zmysel tohto svetového dňa v čase pandémie a dôvod svojho rozhodnutia. Aj vtedy, keď sa všetko javí temné, Pán posiela anjelov, aby nás v našej osamelosti utešili. "Niekedy majú títo anjeli tvár našich vnukov, inokedy príbuzných, dávnych priateľov alebo tých, ktorých sme spoznali práve v tejto ťažkej chvíli." 

"Pán však posiela svojich poslov aj prostredníctvom Božieho slova", pokračuje pápež František a vyzýva seniorov k pravidelnému čítaniu Písma. "Pán je vždy pri nás, vždy s novými výzvami, s novými slovami, so svojou útechou." Pomáha nám "lepšie pochopiť, že naším povolaním je chrániť korene, odovzdávať vieru mladým a starať sa o maličkých," zdôrazňuje.

Poukazuje tiež na to, že každý je potrebný pre budovanie zajtrajšieho sveta v bratstve a sociálnom priateľstve. Seniorom ponúka tri piliere, ktoré môžu pomôcť vybudovať: sny, spomienky a modlitbu. "Modlitba mnohých starých ľudí môže zachrániť svet: môže mu pomôcť účinnejšie, než nepokojná aktivita mnohých iných," cituje slová pápeža Benedikta. 

V závere posolstva dáva pápež František za vzor alžírskeho pustovníka blahoslaveného Charlesa de Foucaulda, ktorý "na svojej periférii svedčil o tom, že túži 'vnímať ktorúkoľvek ľudskú bytosť ako brata'." Aj v osamelosti je možné modliť sa za chudobných celého sveta, rozšíriť svoje srdce a urobiť ho citlivým na utrpenie tých najmenších. "Nech sa každý z nás naučí všetkým, a hlavne tým najmladším, opakovať slová útechy, ktoré boli dnes určené nám: 'Ja som s tebou po všetky dni'," vyzýva starých rodičov a seniorov pápež František.

sr. Lenka CJ