Palmová (Kvetná) nedeľa - Nedeľa utrpenia Pána - 10.4.2022

Palmová (Kvetná) nedeľa - Nedeľa utrpenia Pána - 10.4.2022

Ježiš išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema. Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore, ktorá sa volá Olivová, poslal dvoch učeníkov so slovami: „Choďte do dediny, čo je pred vami. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom nikdy nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte! A keby sa vás niekto opýtal: ‚Prečo ho odväzujete?‘, poviete: ‚Pán ho potrebuje.‘“

Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. Keď osliatko odväzovali, povedali im jeho majitelia: „Prečo odväzujete osliatko?“

Oni povedali: „Pán ho potrebuje.“

Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša. Ako šiel, prestierali na cestu svoje plášte. A keď sa už blížil k úpätiu Olivovej hory, začali celé zástupy učeníkov radostne veľkým hlasom chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli, a volali: „Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!“

Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: „Učiteľ, napomeň svojich učeníkov!“ On odvetil: „Hovorím vám: Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene.“

Lk 19, 28-40

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Predtým ako začnem uvažovať nad Božím slovom, sa stíšim a uvedomím si Božiu prítomnosť.
  • Poprosím o pomoc Ducha Svätého a pomaly si prečítam slová, ktorými ma evanjelista Lukáš vovádza do udalostí Veľkého týždňa.
  • Čo ma v texte oslovilo?
  • O akú milosť chcem Boha prosiť?
  • Ježiš posiela dvoch učeníkov do dediny pre osliatko... V mysli si vybavím túto udalosť, počúvam, čo rozprávajú učeníci i majiteľ osliatka, a pozerám na Ježiša vstupujúceho do Jeruzalema...
  • „Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!“ – volajú celé zástupy učeníkov a radostne veľkým hlasom chvália Boha za všetky zázraky, ktoré videli. (porov. 19, 37-38)
  • Ktorý zázrak urobil Ježiš pre mňa a za ktorý by som mu chcel v tejto chvíli osobitne poďakovať?
  • V rozhovore s Ježišom vyjadrím moju túžbu byť mu nablízku vo chvíľach jeho najväčšieho utrpenia a s veľkou vďačnosťou v srdci si počas Veľkého týždňa viackrát vedome pripomínať, akou nekonečnou láskou ma miloval a miluje.

 

Trpiaci Ježišu, daj prosím,

aby som ti vedel prejaviť

a opätovať tvoju lásku.

Amen.