Púšťame sa do nového diela a prosíme o vašu pomoc

Púšťame sa do nového diela a prosíme o vašu pomoc
Drahí priatelia,
naša Slovenská provincia Congregatio Jesu začína nové dielo: vybudovanie a založenie Materskej školy Márie Wardovej v Jarovniciach pri Sabinove. Sestry CJ však v Jarovniciach začali pôsobiť už v r. 2007 a od r. 2011 máme v tejto obci trojčlennú komunitu. Sestry sa  angažujú v pastoračnej, sociálnej a edukačnej práci popri svojich zamestnaniach a to v rámci OZ Jarovnice, ktoré svojou odbornosťou zastrešujú a vykonávajú v ňom svoju dobrovoľnícku činnosť. Pracujú nielen s dospelými, mládežou, ale spolu s rómskymi dobrovoľníkmi sa venujú na voľno-časových aktivitách (tance, spevy, hry na gitare, rôzne stretká, doučovanie, školenia, semináre, divadlá a muzikály, počítače, či šikovné ruky a pod.) aj menším deťom. Na ich krúžkoch, modlitbových a vzdelávacích aktivitách sa vystrieda okolo 350 detí a mladých a okolo 120 dospelých. Rozbehli aj viaceré projekty na podporu vzdelávania dospelých a mládeže a na podporu zamestnanosti. Do iniciatívy založiť materskú škôlku vstupujeme v Jarovniciach po viac ako 10-ročnej práci našich sestier v tejto obci (a to nielen s Rómami) a po dlhom rozlišovaní a modlitbe. Obec má jednu materskú škôlku a je vo výstavbe druhej, ale ani nami plánovaná tretia - cirkevná materská škôlka nepokryje predškolské vzdelávanie pre všetky deti. Rozhodli sme sa pod Božím vedením a v duchu našej zakladateľky Márie Wardovej prijať výzvu tejto doby a podporiť predškolské vzdelávanie. Do tejto iniciatívy sme vstúpili ešte vlani pred pandémiou a po všetkých potrebných byrokratických krokoch nám v týchto dňoch Ministerstvo vnútra SR schválilo nenávratný finančný príspevok v oprávnenej výške: 768 532,00 Eur a z toho nám bude preplatených 730 105,40 Eur (rozdiel 38 426,60 Eur je naše 5% spolufinancovanie)Celková stavba a realizácia diela spolu s úpravami a vybavením interiéru a exteriéru je v projektovej dokumentácii stanovená na 1 174 700,45 Eur. Okrem 5% potrebujeme ešte pozháňať 406 168,45 Eur. Spolu s 5% potrebujeme teda 444 595,05 Eur k celkovej realizácii tohto diela. Plánovaná škôlka bude dvojpodlažná budova pre 63 detí s vlastnou kuchyňou, práčovňou a ihriskom a okrem vzdelávania detí poskytne možnosť zamestnania Slovákom aj Rómom. Budova sa bude stavať na mieste, kde teraz stojí rodinný dom a priľahlé hospodárske budovy, ktoré je s domom potrebné zbúrať. Dom ako aj pozemok sme odkúpili na účel postavenia materskej škôlky a je vo vlastníctve Congregatio Jesu Slovenská provincia od konca r. 2019.
Dovoľujeme si touto cestou poprosiť a osloviť všetkých našich dobrodincov, ktorí sa na tomto potrebnom diele rozhodnú podieľať nielen duchovne, ale aj finančne a vopred im ďakujeme za podporu a uisťujeme ich o našich vďačných modlitbách na ich úmysly.
Účet, ktorý je na tento úmysel podpory pre MŠ Márie Wardovej Jarovnice zriadený je:
Unicredit
IBAN: SK43 1111 0000 0016 1600 1006
Viac o našich sestrách CJ v Jarovniciach a ich činnosti môžete nájsť na:
Veľmi pekne Vám ďakujeme najmä za každú duchovnú pomoc, modlitbu a spomienku pred Pánom.
Vďačné sestry Congregatio Jesu