Skúmajme Ducha Svätého

Skúmajme Ducha Svätého

 Vystúpiť na plecia obra, svätého Bazila Veľkého, aby sme s ním skúmali Ducha Svätého, nás pozýva pápežský kazateľ, kapucín, kardinál Raniero Cantalamessa v knihe Na pleciach obrov.

Bazil nás prenáša k jadru osoby a pôsobenia Ducha Svätého náukou, ktorá je konkrétna a žitá. 

"Celé dielo obnovy Cirkvi, ktoré Druhý vatikánsky koncil tak prozreteľne navrhol a začal..., možno uskutočniť len v Duchu Svätom, totiž s pomocou jeho svetla a jeho sily," napísal pápež Ján Pavol II. Bazil je sprievodcom práve na tejto ceste.

Vznik Bazilovho traktátu o Duchu Svätom je zviazaný s modlitbou Sláva Otcu, ktorú vyslovoval v dvoch formách. No forma "Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu" vyzdvihovala jasnejšie rovnosť troch osôb. Bazil vo svojom diele bránil plné božstvo Ducha Svätého. 

Začína od pôsobenia Ducha pri stvorení. Duch Svätý je ten, kto neustále umožňuje vesmíru, Cirkvi a každej osobe prejsť od neporiadku k poriadku, od zmätku k harmónii, od znetvorenosti ku kráse, od starodávnosti k novosti. On je ten, kto vždy "tvorí a obnovuje tvárnosť zeme". Tvoriť prostredníctvom Syna a stvorené bytosti viesť k dokonalosti prostredníctvom Ducha bolo Otcovým plánom a vôľou. 

Od stvorenia prejde Bazil k poukázaniu na prítomnosť Ducha v diele vykúpenia. V tomto bode sa oddá kontemplácii prítomnosti Ducha v Ježišovom živote. Duch Svätý pôsobí už pri ohlasovaní prorokov a pri príprave na príchod Spasiteľa. Jeho mocou sa uskutoční vtelenie v Máriinom lone. Duch Svätý je svätým olejom, ktorým Boh pomazal Ježiša pri krste. "Každý Ježišov skutok sa uskutočnil za prítomnosti Ducha. Duch bol prítomný, keď Ježiša pokúšal diabol, keď Ježiš konal zázraky. Duch neopustil Ježiša, keď tento vstal z mŕtvych, a v deň Paschy Ježiš vylial Ducha na učeníkov." "Tešiteľ bol neoddeliteľným spoločníkom Ježiša počas celého jeho života," zdôrazňuje pápežský kazateľ.

Následne prejde Bazil k poukázaniu na prítomnosť Ducha v Cirkvi. Posledná časť sa týka prítomnosti Tešiteľa v eschatológii. 

Bazil sa zvlášť zaujíma o konanie Ducha v živote každého pokrsteného jednotlivca. Osvetľuje jeho pôsobenie pri očisťovaní duše od hriechu, pri jej osvecovaní a zbožstvovaní, čo Bazil nazýva aj "dôvernosťou s Bohom". "K Tešiteľovi je možné priblížiť sa len vtedy, keď sme sa očistili od nečistoty, ktorou sme sa zamazali skrze hriech, a vrátili sme sa k prirodzenej kráse... Prostredníctvom Tešiteľa sa pozdvihujú srdcia, slabí sú sprevádzaní a napredujúci dospievajú k dokonalosti."

Apoštoli neprijali Ducha na Turíce, pretože sa stali horlivými, ale stali sa horlivými, pretože prijali Ducha. Hymnus Veni creator je modlitbovou kontempláciou toho, čo Duch konkrétne robí na celej zemi a v celom ľudstve ako Duch stvoriteľ; v Cirkvi ako Duch posväcovania a ako charizmatický Duch. V živote jednotlivca pôsobí ako svetlo pre myseľ, ako láska pre srdce, ako uzdravenie pre telo, ako náš spojenec v zápase proti zlu a vodca v rozlišovaní dobra. 

Prosme ho, aby aj nášmu svetu a našej duši dal prejsť od chaosu ku kozmu, od rozmetania k jednote, od ohavnosti hriechu ku kráse milosti. 

sr. Lenka CJ