V štýle Dobrého Pastiera

V štýle Dobrého Pastiera

"Jednota, ktorá existuje medzi poslaním Krista a jeho životom, sa vteľuje, zviditeľňuje v kresťanskom štýle, v kresťanskej forme v každej chvíli ľudských dejín. Kontemplujme Kristov štýl," vyzýva zasvätených list Kontemplujte.

Kristov štýl vyjadruje Ježišovu jedinečnú schopnosť prebývať v Otcovi v láske Ducha Svätého, pričom sa zároveň prispôsobuje každému jednotlivcovi a každej situácii. "Táto schopnosť nie je znakom slabosti, ale autority, sily, svätosti." Pri tomto stretnutí sú osoby v stave objaviť svoju najhlbšiu totožnosť, že sú Božími synmi a dcérami.

"Ježišov štýl hovorí, že sa pozerá očami Boha lásky." Tí, ktorí sa stretli s Ježišom, môžu znovu kráčať po svojej životnej ceste, pretože objavili a spoznali podstatu vlastnej existencie. Človek Ježiš z Nazaretu učil o Bohu a v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Je to človek Ježiš z Nazaretu, ktorého sme povolaní nasledovať v osobnom či komunitnom živote, aby bol v prvom rade životom ľudským a poľudšťujúcim.

"S Kristovým štýlom sa možno stotožniť na základe počúvania. Sme povolaní angažovať sa v kontemplatívnom štýle, v ktorom má Slovo žiariť predovšetkým v našom živote ako mužov a žien: v myšlienkach, v modlitbovom tichu, v bratstve, v našich stretnutiach a službách, v miestach, v ktorých bývame a v ktorých hláseme milosť milosrdenstva, v rozhodnutiach, vo formačných procesoch, ktoré trvale a s úžitkom predkladáme."

V počúvaní Božieho slova nachádzame miesto, v ktorom sa staviame pred Pánov pohľad a od neho sa učíme pozerať na seba, na iných a na svet. Slovo nás vidí, pozerá sa na nás, dotýka sa nás, apeluje na nás a priťahuje nás. "Len ak sa pripodobňujeme Ježišovi, dostávame zrak, schopný ho vidieť." Sme povolaní počúvať ho, pestujeme "pozorné srdce" a prosíme o múdrosť a inteligenciu, aby sme mohli rozpoznať, čo pochádza od Boha a čo je jeho opakom. 

Aby sme mohli v sile Ducha Svätého prebývať vo vzťahu k Bohu, na to je potrebný čas a miesto, kráčajúc aj proti prúdu. Čas v kresťanskom štýle je znamením, že Boh je tu a teraz prítomný. Vnútorný život si vyžaduje askézu času a tela, potrebné je ticho i samota. 

Cesta slova je prvou cestou, po ktorej nám Pán kráča v ústrety. "Stretnutie s niekým vždy prebieha prostredníctvom slova, vďaka ktorému máme účasť na jeho živote a zjavuje nám niečo z nás samých. Ježiš, Boží Syn, Boží Baránok sa vo svete zjavuje najjednoduchším a súčasne nevyjadriteľným spôsobom, zjavuje sa v tajomstve svojho tela a krvi. 

"Kontemplovať Krista zahŕňa vedieť ho spoznať všade tam, kde sa prejavuje, v rozmanitých podobách jeho prítomnosti, no najmä v živej sviatosti jeho tela a krvi. Cirkev žije z eucharistického Krista, s ním sa živí, on ju osvecuje," pripomína pápež Ján Pavol II. Eucharistia nás dennodenne vovádza do tajomstva lásky, hovorí nášmu srdcu o tom, že Boh je Láska.

Žiť kontemplatívnym rozmerom znamená žiť eucharisticky, štýlom Syna, ktorý sa za nás obetoval. Eucharistia živí spomienku na milého Ježiša. Je to výzva, aby Ježišova spomienka v sile Ducha Svätého pretrvávala v duši, myšlienkach, túžbach ako súčasť kontemplácie, ktorá mení náš život a posilňuje našu radosť. "Skutočným cieľom kresťanského života je nadobudnúť Svätého Ducha Božieho."

Na nerozlučiteľnosť svätého prijímania a kontemplácie poukazoval aj pápež Benedikt XVI.: "Hlboké spoločenstvo a kontempláciu nemožno oddeliť, pretože kráčajú spolu. Aby som mohol skutočne komunikovať s iným človekom, musím ho poznať, vedieť stáť v tichu vedľa neho, počúvať ho, s láskou sa naňho pozerať. Pravá láska a pravé priateľstvo vždy žijú z tejto vzájomnosti pohľadov, intenzívneho a význačného ticha, plné rešpektu a úcty, aby sme vzájomné stretnutie prežívali hlboko osobne, a nie povrchne."

Sláveniu Nedele Dobrého Pastiera predchádza Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý začína v pondelok od 19. do 25. apríla 2021. Štvrtá veľkonočná nedeľa je každoročne Svetovým dňom modlitby za duchovné povolania.

 

sr. Lenka CJ