14. nedeľa v Cezročnom období - 9.7.2023

14. nedeľa v Cezročnom období - 9.7.2023

V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

Mt 11, 25-30

 

IMPULZ NA MODLITBU

 •  „Zajasaj, dcéra sionská, plesaj, dcéra jeruzalemská! Hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe; je spravodlivý, je chudobný  a prináša spásu (Zach 9, 9). Slová proroka Zachariáša ma v dnešnom prvom čítaní pozývajú tešiť sa z príchodu Mesiáša, Záchrancu, chudobného a pokorného Kráľa.
 • Pobudnem chvíľu s touto predstavou Ježiša, môjho Záchrancu, prichádzajúceho na stretnutie so mnou. Teším sa jeho iniciatíve, teším sa z toho, že mi Ježiš vychádza v ústrety.
 • Vnútorne stíšený sa pomodlím slovami Ježiša z dnešného evanjelia: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.“
  Ďakujem ti, nebeský Otec, že ma vovádzaš do tajomstva tvojho života a do tvojho milujúceho vzťahu ku mne. Zošli mi, prosím, svojho Ducha Svätého, aby on riadil moje myšlienky a taktiež moje slová i skutky. Daj, aby všetko bolo na tvoju slávu a na spásu mojej duše i na spásu duší mojich blížnych.
 • Pomaly si dočítam evanjelium dnešnej nedele.
 • Aká prosba zaznieva v mojom srdci z tohto Božieho slova? Čo chcem? Po čom túžim?
 • Zastavím sa pri vete, slovnom vyjadrení alebo slove, ktoré ma najviac oslovilo, a vyťažím z toho čo najviac úžitku. Sv. Ignác z Loyoly povedal: „...dušu nasycuje a uspokojuje nie veľa vedomosti, ale to, keď veci vnútorne precíti a vychutná.“
 • Prijmem Ježišovo pozvanie a idem k nemu bližšie so všetkým mojím úsilím, námahami, snahami. Čo ma najviac v tejto chvíli trápi a čo vnímam ako ťarchu a bremeno? Uvažujem nad tým... Všetko tu smie byť. Nič nepotláčam, nezatláčam do úzadia. Pozerám sa na všetko, čo je pre mňa príťažou, a vnímam, ako sa Ježiš na to pozerá spolu so mnou.
 • Prosím Ježiša, aby som porozumel slovám o jeho jarme, ktoré ma pozýva vziať na seba. Do jarma sa zapriahali ťažné zvieratá a jarmo im slúžilo na pomoc ísť rovnako jedným smerom.
 • Ježiš chce byť v mojej blízkosti, sprevádzať ma cestou života a pomáhať mi niesť bremená. Hovorí: „Moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké.“
 • V kráčaní po boku s Ježišom sa od neho učím tichosti, láskavosti, pokore, nachádzam pri ňom posilu, pookriatie a odpočinok.
 • Na záver sa pomodlím modlitbu: Tiché a pokorné Ježišovo Srdce, daj, aby moje srdce bolo tvojmu podobné.