16. nedeľa v Cezročnom období - 17. júl 2022

16. nedeľa v Cezročnom období - 17. júl 2022

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“

Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“

Lk 10, 38-42

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Modlitbu začnem vonkajším a vnútorným stíšením sa. Nechám si na to dostatok času... Čo je v mojej mysli a v mojom srdci? Taká som tu. Smiem. Ďakujem...
  • Upriamim svoj vnútorný zrak na Ježiša a nechám na sebe spočívať jeho láskavý pohľad. Je so mnou a ja som s ním. Otváram sa jeho slovu, jeho pôsobeniu vo mne.
  • Prečítam si evanjelium a vyjadrím pred Pánom prosbu o milosť, po ktorej som zatúžila.
  • Pomocou obrazotvornosti si v mysli vybavím scénu: Ježiša s učeníkmi, ako prichádzajú do domu Marty a Márie, a pozorujem celý dej, čo a ako hovoria, robia, cítia... atmosféru, vôňu, chuť jedla... zapojím všetky vnútorné zmysly. Vnímam ozvenu môjho vnútra na to, čo vnímam. Čo ma zvlášť upútava?
  • Kde nachádzam v dome Marty svoje miesto?
  • Môžem skúsiť byť počas celej udalosti s Martou a vnímať všetko z jej perspektívy, viesť s ňou dialóg... Potom to isté zvlášť s Máriou, učeníkmi, s Ježišom. Ktorá perspektíva najviac korešponduje s mojím vnútorným prežívaním? Čo objavujem?
  • Rozprávam sa o tom s Ježišom a s ním hľadám odpoveď, čo je momentálne to „jedno potrebné“, ku ktorému ma pozýva, a „lepší podiel“, ktorý mi ponúka.