15. nedeľa v Cezročnom období - 16.7.2023

15. nedeľa v Cezročnom období - 16.7.2023

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich. lné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. lné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. Kto má uši, nech počúva!“ Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“ On im odpovedal: „Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: ‚Budete počúvať; a nepochopíte, budete hľadieť; a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa - aby som ich nemohol uzdraviť.‘ Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi: Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty. U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.“

Mt 13, 1-23

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Uvedomím si, že som v prítomnosti Boha, ktorý mi aj dnes chce zjaviť svoju tvár v Božom slove.
  • Potom poprosím Boha o milosť, ktorú chcem dosiahnuť; tu to môže byť: Prosím o milosť, aby mi Pán otvoril uši a srdce, aby som bol schopný počuť Božie slovo, porozumieť mu a jeho uskutočňovaním v každodennom živote prinášať bohatú úrodu.
  • Pomaly si prečítam text evanjelia. Dnes ku mne Ježiš nehovorí v hádankách; rozpráva príbeh o rozsievačovi, ale zároveň ho aj vysvetľuje... On je rozsievač, semeno je Božie slovo. Jeho slovo má moc premieňať moje srdce, môj život. Účinok jeho slov na môj život závisí od toho, akú „pôdu“ u mňa nájde.
  • Obrátim pozornosť na seba, pozriem sa do svojho vnútra a pouvažujem nad tým, čo zvyčajne urobím s Božím slovom, ktoré počujem, čítam vo Svätom písme alebo nad ním uvažujem.
  • Pripomeniem si chvíle, keď bolo moje srdce tvrdé ako cesta a Božie slovo „padalo“ mimo mňa, keď som ho neprijímal. Aký to malo vplyv na môj život?
  • Môžem si pripomenúť konkrétne Božie slovo, ktoré ma nadchlo, mal som z neho radosť, ale, žiaľ, nič hlbšie z toho nevzniklo.
  • Pripomeniem si aj chvíle, keď som bol rozhodnutý žiť podľa Božieho slova, ale časom som uprednostnil iné priority. Aké? Za všetky tieto situácie môžem prosiť Boha o odpustenie, že som „počúval a nechápal, hľadel a nevidel“.
  • Potom si pripomeniem situáciu, keď sa vďaka prijatiu Božieho slova uskutočnila v mojom živote zmena; keď Božie slovo prinieslo úrodu. Možno si spomeniem na konkrétny text... Ďakujem Bohu za túto skúsenosť.
  • Na záver sa môžem pomodliť slovami 119. žalmu:

Pane, tvoje slovo je svetlo pre moje nohy

a pochodeň na mojich chodníkoch.

Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom,

lebo je slasťou môjmu srdcu.

Srdce som si upriamil tak,

aby plnilo tvoje príkazy navždy a naveky.

Ešte pred svitaním prichádzam a volám o pomoc,

na tvoje slová sa veľmi spolieham.