18. nedeľa v Cezročnom období - 1.8.2021

18. nedeľa v Cezročnom období - 1.8.2021

Zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“

Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“ Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“

Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“

Povedali mu: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“

Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“

Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“

Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

Jn 6, 24-35

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • V evanjeliu z minulej nedele sme čítali o rozmnožení chleba Ježišom, o nasýtení mnohých ľudí, ako ho chceli urobiť kráľom a tiež o tom, že „sa utiahol na vrch celkom sám“ (Jn 6, 15).
  • Pridám sa k zástupu, ktorý nastupuje na loďky a ide Ježiša hľadať. Pripravím sa na stretnutie s ním. Prečítam si dnešné evanjelium a poprosím Ducha Svätého o jeho svetlo.
  • O čo chcem prosiť v dnešnej meditácii? Po čom túžim?
  • Dôvodom hľadania Ježiša zástupom bolo naplnenie ich prirodzenej potreby po nasýtení sa.
  • Ježišova výzva je však nasmerovaná na pokrm, ktorý má trvalú hodnotu a dokáže nasýtiť nekončiacu túžbu po živote (porov. Jn 6, 33).
  • Ježiš sa mi dáva ako chlieb života. Ide o život nielen pozemský, kde sa ním posilňujem, avšak ide aj o moju večnosť. Precítim toto jeho darovanie sa: „Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť“ (Jn 6, 35).
  • V rozhovore s Ježišom poďakujem za jeho úžasný prejav lásky a blízkosti, ktorý mi zanechal v Eucharistii.